ผู้เข้าร่วม
กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
42107428   นายหาญชัย   ประเทศสิงห์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5401125311   นายจีรศักดิ์   รัตนโสภณ : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 6ชั่วโมง
5401125369   นางสาวสิรินันท์   อุบล : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 6ชั่วโมง
5501102344   นายเซน   ยศปัญญา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102350   นายณัฐพงค์   หงษ์ทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102373   นายธีระพงษ์   ฟูชื่น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102381   นายนัฐภัทร   สนธิคุณ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102401   นายพงษ์ศิริ   หงษ์ทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102447   นายวิษณุลักษณ์   โปธิ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501105336   นายทวี   มาเยอะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5501105359   นางสาวผกาวรรณ   ไชยาอ้าย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5501105360   นางสาวผ่องพรรณ   วงศ์ก๋องแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5501105367   นางสาวพิมพ์ชนก   ธรรมใจ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5501105382   นางสาวรัตนาภรณ์   ประภาษี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5501105403   นางสาวฐวิกาญจน์   ทักษิณา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5501124329   นางสาวศิริรัตน์   ชาลือ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5501124331   นายสถาพร   สุขจิตร : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5501124333   นางสาวสวรรค์ญา   อ่วมจิ๋ว : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5501124334   นางสาวสิริมา   สุวรัตน์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5501124340   นางสาวหนึ่งฤดี   โทรัตน์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5501125302   นางสาวกุลช์ชัชญาญ์   หาญกล้า : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5501125327   นางสาวปัทมา   สมศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5501126301   นางสาวกนกกาญจน์   บุญน้อย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126303   นางสาวศิริวิมล   ชายเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126305   นางสาวจิราพร   คำปัญญา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126306   นางสาวแจ่มจรัส   จันต๊ะชัย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126307   นางสาวชญานิษฐ์   แพรใจ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126308   นางสาวชฎาธาร   สุนทรส : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126309   นางสาวชุติมา   ไกรสอาด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126310   นางสาวณัฐญา   วงศ์สุวัฒน์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126312   นางสาวเทียนทิพย์   กสิกรณ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126313   นายธณากรณ์   กะผอ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126314   นายธัชกร   สร้อยสน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126315   นางสาวธิดารัตน์   เหล่าอัน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126317   นางสาวนงลักษณ์   เงารัตนพันธิกุล : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126318   นางสาวนนทวรรณ   ชัยทัศน์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126320   นางสาวนิตยา   งามแข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126322   นางสาวปรีดาพร   เพชรน้อย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126324   นางสาวพนิดา   คำพะธิก : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126326   นางสาวพิมพ์วิภา   อุทรทา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126328   นางสาวมนต์ทิพย์   จันทราภัย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126329   นางสาวรัชดาภรณ์   เม้ากำเนิด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126330   นางสาววรัญญา   นิมิตพรชัย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126331   นางสาววรัญญา   โยทองยศ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126332   นายวิทยา   แก้วเจริญศรี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126334   นางสาววิลัยพร   จารุการณ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126336   นางสาวสุวรรณโฉม   ชาตินรินทร์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126337   นางสาวศิริลักษณ์   อนุสนธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126339   นางสาวเสาวลักษณ์   จิตต์สุข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126340   นางสาวหทัยภัทร   สิงห์คำ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126341   นางสาวอรนิชา   แซ่อึ้ง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126342   นางสาวอังสนา   อินเสน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126343   นางสาวอัยลัดดา   แก้วชิต : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601101006   นางสาวจุฬาลักษณ์   หิรัญโท : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101018   นางสาวพรพิมล   จอมพงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101021   นายพายุ   พลคาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101307   นายคงเดช   อรรถสาร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101327   นายทัศน์สุรักษ์   แก้วโก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101339   นางสาวประภัสสร   วงค์เงิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101340   นางสาวปวีณ์ธิดา   แก้วนิล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101352   นางสาวภัทรชา   แพรเขียว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101360   นางสาววรรณภา   นาคเสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101365   นางสาววาทินี   บังคมเนตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101367   นายศรายุทธ   สีแก้วตู้ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101376   นางสาวสุทานันท์   เชื้อเมืองพาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101380   นางสาวสุภาวดี   ดวงเดือน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101381   นางสาวสุภาวิณี   กุยแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601102308   นายกฤษฎากร   แทนกลาง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102329   นางสาวจุฑารัตน์   สวาทนุช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102343   นางสาวชลิตา   ตันสุ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102360   นางสาวทักษพร   บุญแรง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102365   นางสาวธนัชญา   ราชตราชู : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102368   นางสาวธัญญาเรศ   เดือนแจ้งรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102369   นางสาวธิดา   โฉมฉาย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102371   นายธีระ   โปธา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102377   นายนวล   ทองอิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102390   นายปฐวี   จันทร์ผล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102391   นายปฐวี   มั่นดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102394   นางสาวประภาพร   กองสมบัติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102395   นางสาวปรางค์ทิพย์   แก้วสะอาด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102398   นางสาวปิยนาถ   สมบัติชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102405   นางสาวพัชริดา   ศรียาเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102411   นางสาวภัณฑิรา   เกื้อทาน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102413   นางสาวภาวิสา   ยะกะชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102434   นางสาววรรณิศา   แพเกาะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102435   นายวรรธนัย   ทายะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102445   นายศรายุธ   บัวบางงอน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102450   นางสาวศิริรัตน์   เกียนนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102452   นายศุภกิจ   สิงห์คำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102466   นางสาวสุมัชยา   ไชยโย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102474   นางสาวหนึ่งฤทัย   โรมรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102475   นางสาวอนงค์นาฏ   หรี่จินดา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102480   นางสาวอรนิล   กาบคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102481   นางสาวอรวรรณ   ชาวนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601105305   นางสาวกรองกาญจน์   ทิศอาจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105308   นางสาวกัญญารัตน์   พรมสมบัตร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105309   นางสาวกานติมา   กองแก้ว : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105310   นางสาวเกษรินทร์   นันปินตา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105315   นางสาวจันทร์จิรา   จักร์แก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105316   นางสาวจิราพร   จักรอันดี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105317   นางสาวจิราพร   เทพสุข : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105319   นางสาวจุฑารัตน์   ดวงทิพย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105321   นางสาวเจนจิรา   ยาวิลาศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105322   นางสาวชนิตรา   มหาวัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105325   นางสาวชลิตา   เลิศธัญญลักษณ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105326   นายชัชรินทร์   พาพันธ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105330   นายชานนทร์   มาแปง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105333   นายณรงค์   เซ่งจ่าว : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105334   นายณรงค์ฤทธิ์   น่วมโต : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105337   นายณัฐภัทร   วงค์จันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105338   นางสาวณัฐรัตน์   มาธุระ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105342   นายทิตย์ธันวา   ชัยเขต : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105344   นายเทพวารินทร์   คุ้มกุดขมิ้น : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105345   นางสาวธนพร   พิมพ์เดช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105354   นางสาวนภาพร   ปัสพงษ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105355   นายนันธชัย   ป้องทอง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105358   นายบรรพต   ศรชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105359   นายบุญฑริก   สันคม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105362   นายประกาศิต   มะโนชาติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105366   นายพงษ์พิเชษฐ์   ไชยเวช : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105368   นางสาวพัชรี   รักษาไพรวัลย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105374   นางสาวภัณฑิรา   พรมรังษี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105376   นายภานุพรรษ์   แสงเจริญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105379   นายมนต์ธัช   นามพรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105380   นางสาวเมศิณี   ผุดเผือก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105383   นางสาวรชา   ศรีรัตนบัลล์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105386   นายวทัญญู   ประเทศสิงห์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105390   นางสาววราลี   เจียมเงิน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105391   นางสาววัชราพร   จันทร์งาม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105392   นางสาววาสนา   จรรยา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105393   นายวิทยา   แก้วกองทรัพย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105398   นายศตวรรษ   ฟองรัตน์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105400   นางสาวศศิธร   แก้วคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105402   นางสาวศิรประภา   นิลศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105404   นายศุภณัฐ   โปธา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105405   นางสาวศุภรัตน   พัฒนพงศ์โสภณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105408   นายสิริกุล   จูงศิริ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105409   นางสาวสุคนธ์ทิพย์   คำช้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105411   นางสาวสุธาวดี   ชุมพล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105416   นางสาวหัทยา   มูลศรี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105419   นางสาวอรัชพร   ชัยชนะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105420   นางสาวอังคณา   ดำเนินศิลธรรม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601113301   นางสาวกชพร   หล้าพรหม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113303   นางสาวกัญญาภัค   ไชยจะโป๊ะ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113308   นางสาวจิรพรรณ   กันทะวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113309   นางสาวฉัตรชดารักษ์   แสงกันทา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113316   นางสาวชุติกาญจน์   เทโพ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113319   นายณัฐวุฒิ   มณฑาทอง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113326   นางสาวนันทิกานต์   แก้วมา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113330   นายประพันธ์ศักดิ์   ยมภักดี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113332   นางสาวปรางทิพย์   บุญรอด : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113333   นางสาวปานฉัตร   หมื่นมะเริง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113336   นายพัทธพล   เลิศวิลัย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113347   นางสาวสุกัญญา   บุญเสือ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113350   นางสาวสุภาวดี   ชินวัตรถาวร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113351   นางสาวสุภาวดี   รมรัตน์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601122035   นายศุภนิมิต   ชัยกิจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5601124304   นางสาวจันทร์จิรา   แสนเพชร : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124308   นางสาวฐิติรัตน์   เป้วัด : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124311   นางสาวธนกร   ทองไทย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124313   นางสาวธนัชชา   กุลวงค์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124315   นางสาวธิติมา   พนาวรรณ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124317   นางสาวนิตยาพร   เมืองมอง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124325   นางสาวภาวิตา   สุวรรณรัตน์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124337   นางสาวสุจิรา   สีดาน้อย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124342   นางสาวอริสรา   วังสรรค์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124344   นางสาวอัจฉรา   เขียวขำ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601126301   นายจันทร์ขาว   เรืองชัยศรีกุล : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126302   นางสาวจินตนา   แสนอุ่น : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126303   นางสาวจิราพรรณ   กันทะวงศ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126305   นายชลัมพล   ธนสิทธิโชค : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126306   นางสาวฐาณมาศ   ชัยวงศ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126307   นางสาวณิชนันทน์   เมืองเย็น : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126308   นางสาวติตราภรณ์   คำแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126309   นางสาวธรียา   แสงเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126310   นางสาวธวัลรัตน์   วรรณสกุลเจริญ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126311   นางสาวนฤมล   พุกเล็ก : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126312   นางสาวนันทกานต์   โตงาม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126313   นางสาวนิตยา   คำปวนสาย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126316   นายปัณณวัฒน์   ตระกูลสัมพันธ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126318   นางสาวผกามาศ   สีคำ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126319   นายพงศกร   ตะสูงเนิน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126320   นางสาวพรสวรรค์   ทรงประทุม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126321   นางสาวพัสสมน   ชัยเงินสุวรรณ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126324   นางสาวพิมพิศา   คุ้มสดวก : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126325   นางสาวเฟื่องฟ้า   คำเจริญ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126328   นายระพีพัฒน์   แสนมุข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126329   นายระพีพันธ์   นิ่มประเสริฐ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126331   นางสาววนิดา   มนูญญา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126332   นางสาวศันศนีย์   ศรีทักษิณ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126336   นางสาวสุภางค์ศิริ   หมันหลี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126338   นางสาวอัญชลี   บุญมาก : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601126339   นางสาวอุไรวรรณ   ดีบุตร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5606104424   นางสาวณัชฐานันท์   โนกะมิ : การเงิน 6ชั่วโมง
5701101002   นายคมกริช   แสงศรีจันทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101012   นายธนพัฒน์   ใจปิง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101013   นายธีระพัฒน์   สมฤทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101014   นางสาวนารีรัตน์   เณรอยู่ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101016   นางสาวปภัสสร   รถมะณี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101027   นางสาวลักษณาพร   มีสำราญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101031   นางสาววรางคณา   แก้วจันทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101037   นางสาวศิริวัลย์   พัลวัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101039   นายสมยศ   ปานสุวรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101305   นายกิตติพจน์   แย้มจันทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101306   นายกิตติพันธ์   จันตา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101308   นายเกรียงศักดิ์   เนินทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101309   นายขจรศักดิ์   ศรีสอาด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101312   นายเจตนิพัทธ์   กันทะวงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101313   นายเจษฎาศักดิ์   ปัญสุวรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101319   นายณัฐวัฒน์   จันทาพูน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101320   นายณัฐวุฒิ   นิสสัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101331   นางสาวนัทถินี   พันธุพล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101336   นางสาวปรีดารัตน์   อินต๊ะวงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101345   นายภานุพงศ์   มุ่งประสมกลาง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101347   นายมีชัย   มีสกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101348   นายยศธร   เหล่าเขตต์กิจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101356   นายวัชรพล   คำพลอย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101368   นางสาวสิรินินทร์   เจริญรัมย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101369   นายสิริวุฒิ   นาสมยนต์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101375   นายสุรชัช   ยี่รงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101376   นางสาวสุริวิภา   สาคร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701102317   นายจักรภัทร   สลีสองสม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102324   นางสาวจิราวรรณ   สาโดด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102325   นางสาวจุรีรัตน์   ศิลป์ท้าว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102327   นางสาวเจนจิรา   มาหมื่น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102330   นางสาวชฎาพร   สู่เสน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102349   นางสาวณิชกุล   ช่วยแท่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5701102356   นางสาวธนพรรณ   วิจิตรคุณวัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102360   นางสาวธันยพร   หมื่นสะท้าน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102370   นางสาวนัฐมล   ไชยเวช : พืชสวน 6ชั่วโมง
5701102384   นางสาวปราณปริยา   กิติกาศ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102396   นางสาวพรนภัส   คล้ายอ่อง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102413   นางสาวภัทรสุดา   เณระโต : พืชสวน 6ชั่วโมง
5701102437   นางสาววิมลวรรณ   ไชยพิมพ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102438   นางสาววิรวรรณ   สิทธิศุภพงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102439   นางสาววิไลวรรณ   สุตาติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102450   นางสาวศิรินันท์   หมื่นพรมแสน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102459   นางสาวสายชล   จินดามัง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102462   นางสาวสิราวรรณ   อินต๊ะคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5701102468   นางสาวสุชิดา   แสงดวงดาว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102470   นางสาวสุทธิดา   อุษาใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102472   นางสาวสุนิตย์   กันทะโล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5701102477   นางสาวสุมาลัย   นามพรม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102480   นายเสกสรร   สุภาวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5701102495   นายอัครพล   กฤตฤกษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701105333   นางสาวณัฐพร   โขนลือชา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105347   นางสาวนรินทร   โปรยไธสง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105355   นางสาวปณิดา   ปาสา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105367   นางสาวพิมลรัตน์   มิ่งมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105369   นางสาวมณีรัตน์   สุขจันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105373   นางสาววนิดา   กล้าหาญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105387   นายสิทธิพล   คุณผม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105391   นางสาวสุนิสา   ไขบุดดี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105392   นางสาวสุนิสา   จูมปัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105399   นางสาวเสาวภา   ส่องแสง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105402   นางสาวอภิชญา   แสงเพชร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105404   นางสาวอรณิชา   จอพอ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701113308   นายณัฐวุฒิ   พิมพ์มั่น : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701126301   นางสาวกรัณฑรัตน์   พรมยศ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126302   นายกฤตนัน   พรหมบุตร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126303   นายเควินทร์   ถิระสาโรช : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126304   นายจักรพงษ์   จางศิริกูล : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126305   นางสาวจารุจินดา   จองนาง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126306   นางสาวณัฐริกา   สุขสะอาด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126307   นางสาวณิชาภา   คล่องแคล่วฤชา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126308   นางสาวดารณี   แจ่มฟ้า : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126309   นายธนวัฒน์   เรือนสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126310   นางสาวธัชมนตร์   คิดสิรีสันต์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126311   นางสาวธัญรัตน์   เขื่อนวิชัย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126313   นางสาวนารีนาฏ   ศิริรูป : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126314   นางสาวบุณยาพร   เจริญธรรม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126315   นางสาวปริชาติ   แก้วศรีบุตร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126316   นางสาวปรียภัสสร์   โพธิดก : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126317   นางสาวพิมมณัฐฐา   จาระณะ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126319   นางสาวแพรพรรณ   จันทะภา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126320   นายฟ้าคราม   เจริญสมบัติ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126321   นางสาวภาวิตา   ทรายมูลคำ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126322   นายภูมิมีศักดิ์   บุญเป็ง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126323   นางสาวรสสุคนธ์   คำมาบุตร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126324   นายรัตนชัย   กลิ้งจักร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126325   นางสาวริศษา   อุฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126326   นายวุฒิชัย   จิตดิลกธรรม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126327   นายศราวุฒิ   เป็งแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126328   นางสาวศศิธร   เนื่องภิรมย์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126329   นางสาวศิริวรรณ   บ้านสระ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126330   นางสาวสิริพร   สิริวัต : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126331   นางสาวสิริวิภา   ดวงดี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126332   นายสุทธิชาติ   เครือต๊ะมา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701126333   นางสาวอาภาภรณ์   ยอดคำ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5701417010   นางสาวพิรุณพร   น้ำผึ้ง : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 6ชั่วโมง
5722101428   นางสาวพินทิพย์   โสระเวช : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง