ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5510101306   นางสาวกุลธิดา   จรูญรัตน์ : การประมง 12ชั่วโมง
5510101319   นางสาวชนัญญา   ยามเลย : การประมง 12ชั่วโมง
5510101325   นายเชษฐา   จอมชัย : การประมง 12ชั่วโมง
5510101337   นายทศพล   แก้วศรีจันทร์ : การประมง 12ชั่วโมง
5510101365   นายประพจน์   คำกระจาย : การประมง 12ชั่วโมง
5510101426   นายอภินันท์   ผ่อล้วน : การประมง 12ชั่วโมง
5510101436   นายเอกชัย   บุตรตา : การประมง 12ชั่วโมง
5522101361   นางสาวพัสตราภรณ์   ติณราช : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5522101368   นางสาวมุจรินทร์   สุขรี่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5605101325   นางสาวชื่นนภา   พงษ์พนัส : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101341   นางสาวธัญวรัตม์   วงศ์จักร์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101350   นางสาวบุศรินทร์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101388   นางสาววัชรีภรณ์   พรมยะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101393   นางสาววีรยา   พันธ์ปวน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101394   นางสาวศรีสุดา   คำดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5612102307   นางสาวกัลยา   วงค์จิตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5612102308   นางสาวกาญจนา   แก้วนิล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5612102311   นางสาวเขมิกา   ธนธำรงกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5612102313   นางสาวจตุพร   จันทร์คำเรือง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5612102352   นางสาวธัญวรินทร์   แสงเรืองธนวัต : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5618102315   นางสาวณัฐธิดา   พุฒซ้อน : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5704102312   นางสาวเปรมฤทัย   ผ่านสอาด : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5704102327   นางสาววันทนา   จันต๊ะก๋อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5718102306   นายเจนภพ   คำมา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5718102315   นายทิวากร   โอระมิตร : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5718102324   นายปรัชญา   ปานพรม : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5722101303   นางสาวกรรณิกา   วงศ์แก้ว : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
5722101307   นางสาวกัญญารัตน์   ดอยงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5722101310   นางสาวกิตติมาภรณ์   ก้อนมณี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5722101314   นางสาวเกศวรินทร์   กุณะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5722101323   นางสาวจุรีรัตน์   ทรัพย์หิรัญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
5722101324   นางสาวเจนจิราพร   สอนทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5722101327   นางสาวฉัตรสกุล   มุ่งเครือกลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5722101335   นายนพกาล   กองอะรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5722101338   นางสาวนราภร   คำเชียงเงิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5722101341   นางสาวนิจภาคย์   แจ่มกระจ่าง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
5722101345   นางสาวเบญจมาศ   อ้อยผาดวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5722101351   นายพงศกร   อภิไชย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5722101353   นางสาวพรธิวา   เมฆวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5722101354   นางสาวพรไพลิน   จงชนะ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
5722101356   นางสาวพัชรินทร์   อินตะปันโย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5722101361   นายภาณุวิชญ์   เล็บสังวาลย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5722101367   นางสาวเมลดา   นาน้ำเชี่ยว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5722101368   นางสาวยมลพร   เหมือนทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5722101371   นางสาวรัชดาภรณ์   พอใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5722101375   นายวชิรพล   ตันสุวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
5722101381   นายวิษณุ   ปงลังกา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5722101396   นายสันสกฤต   สิทธิราษฎร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง