ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5401105360   นางสาวสุกัญญา   สุระ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 24ชั่วโมง
5401125305   นายเกรียงไกร   กันธะวัง : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 24ชั่วโมง
5405101406   นายเอกรินทร์   แสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5405101408   นางสาวไอลดา   โปธาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5414102307   นายจักรกฤษ   แสนทายก : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5506104335   นางสาวทิวาพร   ธรรมชุณหการณ์ : การเงิน 24ชั่วโมง
5514101356   นายพงศกร   ผ่องใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5514102301   นางสาวกชกร   ทองจินดา : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5514102310   นางสาวณิชารีย์   งามจิตร : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5514102326   นางสาวภัทราภรณ์   ทอศิริชูชัย : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5514102333   นางสาววิภาดา   แสนอุบล : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5522101406   นางสาวสุชัญญา   เหิกขุนทด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 24ชั่วโมง
5604105359   นางสาวหทัยกาญจน์   ทองศรี : คณิตศาสตร์ 24ชั่วโมง
5605104341   นางสาวนันทนัช   ฤทธิรุตม์ : การบริหารท้องถิ่น 24ชั่วโมง
5605104346   นายปกรณ์เกียรติ   ขัดเรือง : การบริหารท้องถิ่น 24ชั่วโมง
5606101409   นางสาวสมร   ปันรัตนทน : การจัดการ 24ชั่วโมง
5612102371   นายปรัชญา   แก้วเทพ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 24ชั่วโมง
5612102391   นางสาวรัชนีวรรณ   ดวงมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 24ชั่วโมง
5614101371   นายวิทยา   ลาภใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5615123360   นายประทีป   มะโนรี : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
5701102393   นายพงศกร   ทับทิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 24ชั่วโมง
5701124329   นางสาวรมย์ระวี   เทียนแป้น : เกษตรเคมี 24ชั่วโมง
5705101329   นางสาวณิชารีย์   ต้องใจ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5705101381   นางสาววรัชยา   กรุดแก้ว : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5705101383   นางสาววลัดดา   เดชกันทา : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5706101342   นายณัฐพล   วันลับแล : การจัดการ 24ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 24ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 24ชั่วโมง
5706102489   นางสาวกนกพร   เกลียวทิพย์ : การตลาด 24ชั่วโมง
5706105349   นางสาวธิดารัตน์   วังใน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5706105354   นางสาวฐิติพรรณ   ไอลญาณ์ตรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
5710101338   นายณัฐพล   แสนแล : การประมง 24ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 24ชั่วโมง
5712106336   นายธนกาญจน์   พลไชย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 24ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5722101334   นางสาวธิดารัตน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 24ชั่วโมง