ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5401105351   นายวิทวัส   ไชยชมภู : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5401124340   นายสิทธิชัย   รอดเดช : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5501122045   นายเสกสรรค์   กองชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701101001   นายกายสิทธิ์   มงคลวาท : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101002   นายคมกริช   แสงศรีจันทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101003   นายจักรกฤษณ์   แซ่ม้า : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101004   นายจักรภัทร   สมณะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101005   นางสาวจารุวรรณ   ปู่มา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101006   นายณัฐสิทธิ์   อุตมกูล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101007   นายณัฐิวุฒิ   กาฬภักดี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101008   นางสาวดวงมณี   ศรีริคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101009   นายทศพร   บ่อบัวทอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101010   นายทัศไนย   ศรีสม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101011   นายธนพล   พันธุขันธ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101012   นายธนพัฒน์   ใจปิง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101013   นายธีระพัฒน์   สมฤทธิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101014   นางสาวนารีรัตน์   เณรอยู่ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101015   นายนิกร   แซ่เฮ่อ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101016   นางสาวปภัสสร   รถมะณี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101017   นายปิยะพงษ์   แก้วภักดี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101018   นายพงศธร   จรเอม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101019   นางสาวพิมรดา   หวลจันทึก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101020   นายพิษณุ   อินทร์ตัน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101021   นางสาวพูนศรี   อ่วยยื่อ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101022   นายพูนศักดิ์   ใจแก้ว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101023   นางสาวเพ็ญศิริ   แสนซุ้ง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101024   นางสาวเพ็ญศิริ   เอิบบุญ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101025   นางสาวภาวินี   โหมดนอก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101026   นางสาวลดาวัลย์   สิริมงคลสวัสดิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101027   นางสาวลักษณาพร   มีสำราญ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101028   นางสาววนิดา   นนทะคำจันทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101029   นายวรวุฒิ   หว่างเก้า : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101030   นายวรากร   ทนันชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101031   นางสาววรางคณา   แก้วจันทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101032   นางสาววัลลณี   ปักกะสัง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101033   นางสาววารุณี   สังข์ขาว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101034   นายวิษณุ   ระดมสุข : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101035   นายวีรภาพ   เจียรคีรี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101036   นายศราวุฒิ   มาแก้ว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101037   นางสาวศิริวัลย์   พัลวัน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101038   นายสถาพงษ์   สุขสันต์คีรี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101039   นายสมยศ   ปานสุวรรณ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101040   นายสันติสุข   อัศวจินดาพล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101041   นางสาวสายพิณ   สุทธนิล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101042   นางสาวสาริณี   โพยมพานเพชร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101043   นายสินชัย   ขุนแม่รวมสุขใจ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101044   นายสุชาติ   ฉัตรไทยรุ่ง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101045   นางสาวสุพรรณยา   สีเสียง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101046   นางสาวสุภาพรรณ   ใจรักษ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101047   นายอนุชา   น้ำพุ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101048   นายอนุวัตร   เขาลาด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101049   นายอังคาร   วงศ์เกียรติ์มณี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101050   นายอุกฤษฏ์   เล็กดี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101051   นายเอกสิทธิ์   วงศ์ธีรภาพ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101301   นายกรกช   แดงมาลี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101302   นางสาวกัญญาพัชร   ดอนประทุม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101303   นายกัฐวัสส์   มีแสง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101304   นายกานต์   แซ่หยาง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101305   นายกิตติพจน์   แย้มจันทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101306   นายกิตติพันธ์   จันตา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101307   นางสาวกุลธิดา   นาเมืองรักษ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101308   นายเกรียงศักดิ์   เนินทอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101309   นายขจรศักดิ์   ศรีสอาด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101310   นางสาวขนิษฐา   จุฬา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101311   นางสาวจิราภรณ์   สีวิใจ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101312   นายเจตนิพัทธ์   กันทะวงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101313   นายเจษฎาศักดิ์   ปัญสุวรรณ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101314   นายฉันทัช   บุญธานี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101315   นางสาวชไมพร   วงค์จันทเรือง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101316   นายชีราจ   เอมวัธนา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101317   นางสาวณัฐธิพร   สุดธรรมมา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101319   นายณัฐวัฒน์   จันทาพูน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101320   นายณัฐวุฒิ   นิสสัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101321   นายตฤณวรรธก์   ศรีเครือดง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101322   นายต่อลาภ   โตทองสุข : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101323   นางสาวทัศนันท์   เงินสัจจา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101324   นายทัศนา   บุญสม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101325   นางสาวทิพวรรณ   ขันเงิน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101326   นายธนบูลย์   ประกอบบุญ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101327   นายธนวุฒิชัย   ทองดวง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101328   นายธนาวุฒิ   แก้วไกรรัตน์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101329   นางสาวธัญสุดา   พิตะพันธ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101330   นางสาวธิดาภรณ์   ทองชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101331   นางสาวนัทถินี   พันธุพล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101332   นายนันทวัฒน์   เทพทอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101333   นายบุญเลี้ยง   สีแนม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101334   นางสาวปนัดดา   ปางนิราช : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101335   นางสาวประภาพรรณ   บุตรมาศ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101336   นางสาวปรีดารัตน์   อินต๊ะวงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101337   นางสาวปัณฑ์ชนิต   เฟื่องพานิชเจริญ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101338   นางสาวพรนัชชา   นับกลาง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101339   นายพลวัฒน์   วงศ์พนาพิสุทธิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101340   นางสาวพลาวพิลาส   ร่วมความคิด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101341   นายพัตธิพงค์   รัตนา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101342   นางสาวพิมลวรรณ   ทัดเที่ยง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101343   นางสาวภัสสร   ไทยใหญ่ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101344   นายภานุเดช   ดลชม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101345   นายภานุพงศ์   มุ่งประสมกลาง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101346   นางสาวมยุรี   ฤทธิ์อ่องรัก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101347   นายมีชัย   มีสกุล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101348   นายยศธร   เหล่าเขตต์กิจ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101349   นางสาวยศวดี   ชาญณรงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101350   นางสาวเยาวเรศ   มาเละ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101351   นายร่มฉัตร   ศรีมาตร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101352   นายรัฐศาสตร์   แดงศักดิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101353   นางสาวรัตนาพร   พุ่มพันธ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101354   นายวงศกร   ศรีชัยวงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101355   นางสาววริษฐา   เครือฮวบ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101356   นายวัชรพล   คำพลอย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101357   นายวิชยา   ไทยงาม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101358   นายวิชาญ   วงศ์อ่อน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101359   นายไวพจน์   ขวัญทัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101360   นายศุภฤกษ์   จันทิมา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101361   นายศุภวัฒน์   คำวงศา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101362   นางสาวสลินยา   อินทร์ประสิทธิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101363   นายสิทธิชาติ   พรมจันทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101364   นางสาวสิทธิณี   ดวงมะโน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101365   นายสิทธิพงษ์   อุ่นหล้า : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101366   นางสาวสิรภัทร   บุญมีจิว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101367   นางสาวสิรยา   โคตรพิศาล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101368   นางสาวสิรินินทร์   เจริญรัมย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101369   นายสิริวุฒิ   นาสมยนต์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101370   นายสุขสันต์   ขวัญคม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101371   นางสาวสุจิตตรา   อาจนคร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101372   นางสาวสุพรรษา   คำแสน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101373   นางสาวสุพรรษา   แจ้งคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101374   นางสาวสุพัตรา   ชนะทรัพย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101375   นายสุรชัช   ยี่รงค์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101376   นางสาวสุริวิภา   สาคร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101377   นางสาวอนุสา   นาเมือง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101378   นายอภิสิทธิ์   สมแสง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701102301   นางสาวกนกวรรณ   ขันทะวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102302   นางสาวกมลวรรณ   พงษ์เสนาะ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102303   นางสาวกรรณธิดา   วงมะโน : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102304   นายกรรภิรมย์   นวลเมือง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102305   นายกฤษณะ   ลือโขง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102306   นางสาวกัญจนพร   เรืองฤทธิ์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102307   นางสาวกัณฐิกา   หุตะมาน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102308   นางสาวกัลย์สุดา   มงคลเอก : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102309   นางสาวกิ่งแก้ว   ทิพย์ศรีบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102310   นายกิตติ์ธเนศ   โชติสินทิพานนท์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102311   นายกิติพัฒน์   ประเสริฐกุลศิริ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102312   นางสาวกิติยา   รัตนเศรณี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102313   นางสาวเกศิณี   คำแดง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102314   นายขวัญชัย   เตจา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102315   นายคริสมาส   เมืองการ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102316   นายจักรนุสรณ์   รักสัตย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102317   นายจักรภัทร   สลีสองสม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102318   นางสาวจันทนี   โรจน์รัศมี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102319   นางสาวจันทร์จิรา   มุจรินทร์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102320   นางสาวจิตตินาฏ   เชยกิจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102321   นางสาวจิตราภรณ์   โคตรชัย : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102322   นางสาวจินดามณี   ศรียา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102323   นางสาวจิรนันท์   ตรัยคุณวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102324   นางสาวจิราวรรณ   สาโดด : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102325   นางสาวจุรีรัตน์   ศิลป์ท้าว : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102326   นางสาวจุฬาลักษณ์   จับใจนาย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102327   นางสาวเจนจิรา   มาหมื่น : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102328   นายเจษฎา   อินตาโสภี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102329   นายเฉลิมชัย   กลิ่นสังข์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102330   นางสาวชฎาพร   สู่เสน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102331   นายชยณัฐ   มณีเกี๋ยง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102332   นางสาวชลธิชา   ยานาบัว : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102333   นางสาวชลิตา   นิ่มตลุง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102334   นายชาญณรงค์   วงษ์ษา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102335   นายชินวัตร   ทีเหล็ก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102336   นายชินวัตร   มะยมตัน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102337   นายญาณวิทย์   พงศ์ธนสุนทร : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102338   นายฐานทัพ   โทนุบล : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102339   นายฐิติพงศ์   แก้งคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102340   นางสาวฑิมพิกา   จุ่มภา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102341   นายณดนัย   ศิริปัญญา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102342   นางสาวณัฎฐ์กฤตา   เขียวอ่อน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102343   นางสาวณัฏฐณิชา   ยืนธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102344   นางสาวณัฐชา   ฉิมดี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102345   นายณัฐชา   อุดถา : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102346   นางสาวณัฐนิชา   โนนเปือย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102347   นายณัฐพงษ์   ศิลารัตน์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102348   นายณัฐพล   ศรีวิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102349   นางสาวณิชกุล   ช่วยแท่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102350   นางสาวณิชาพัทร์   ดอนชวนชม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102351   นายดิตถรัตม์   ขัติยศ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102352   นายทักษ์ดนัย   อยู่เย็น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102353   นางสาวทักษพร   มาลาฟู : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102354   นายทิวากร   จันทร์สว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102355   นางสาวธนพร   อินตะมะ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102356   นางสาวธนพรรณ   วิจิตรคุณวัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102357   นายธนพล   ทับจาก : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102358   นางสาวธนัดดา   รัตนประภา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102359   นายธราพงษ์   ทรายคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102360   นางสาวธันยพร   หมื่นสะท้าน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102361   นายธานี   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102362   นางสาวธารทิพย์   สายจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102363   นางสาวธารารัตน์   เถิงคำ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102364   นางสาวธิดาพร   ตันทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102365   นางสาวธิดาพร   อินทรีพงษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102366   นางสาวธิติยาภรณ์   อินทร์ล้ำ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102367   นางสาวธิวาภรณ์   นางเมาะ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102368   นางสาวนงนุช   จะลอ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102369   นายนพรัตน์   ไชยะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102370   นางสาวนัฐมล   ไชยเวช : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102371   นายนัฐวัชร   ปินตา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102372   นางสาวนันท์นภัส   ชุ่มเอม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102373   นางสาวนันทนา   สุแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102374   นางสาวนันทิยา   เเดงขาวเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102375   นางสาวนิลาวัลย์   กาวี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102376   นางสาวนุจรินทร์   ทองศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102377   นายบริพัตร   แดงมูล : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102378   นายบัณฑิต   นารถสุรินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102379   นางสาวบี   บุญพึ่ง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102380   นางสาวเบญจมาศ   วงเงิน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102381   นายปฏิภาณ   แก้วใส : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102382   นางสาวปฐมพร   คำปล้อง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102383   นายปณิธิ   รักษ์มณี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102384   นางสาวปราณปริยา   กิติกาศ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102385   นางสาวปองทิพย์   เชื้อหน่าย : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102386   นายปัญจพล   จุลนาค : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102387   นางสาวปาฏลี   รังศรี : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102388   นายปิยทัศน์   รีอินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102389   นางสาวปิยรัตน์   สุทธิ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102390   นายปิยะพงษ์   ชัยศรีรัมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102391   นางสาวแปงแด   ราศีสโรช : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102392   นายผดุงศักดิ์   สหัสแปง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102393   นายพงศกร   ทับทิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102394   นายพงศกร   วุฒิสรรพ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102395   นายพชรกมล   ภูผาลา : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102396   นางสาวพรนภัส   คล้ายอ่อง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102397   นางสาวพรนภา   วงค์ปินตา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102398   นางสาวพรรณิภา   จักรบัวคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102399   นายพลวัฒน์   ชินพัฒน์มงคล : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102400   นางสาวพัชราภรณ์   คำแสน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102401   นางสาวพัชราภรณ์   ไชยศิลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102402   นางสาวพัชราวลี   เขียวขำ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102403   นางสาวพัชริน   สุวัฒนะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102404   นางสาวพิจิตรา   โหกลัด : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102405   นายพิธทิบอย   ทรายขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102407   นางสาวพิมลรัตน์   พึ่งเงิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102408   นายพิสิษฐ์   กลางประพันธ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102409   นายพุทธินันท์   มาไกล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102410   นางสาวเพ็ญนภา   ใจมาแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102411   นางสาวเพียงรวี   พลอยวิเลิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102412   นางสาวภัทธิชา   จิตนาวณิชย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102413   นางสาวภัทรสุดา   เณระโต : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102414   นางสาวภัทราพร   บุราสิทธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102415   นายภาณุวิชญ์   เนื่องโพล้ง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102416   นายภูริณัฐ   เพชรวีระ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102417   นางสาวมนัสวี   บุญเนียม : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102418   นายเมธาพันธ์   พะเยาว์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102419   นายยุทธศาสตร์   ศศิธรรัตนชัย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102420   นางสาวยุพิน   ปกรณ์วณิชสิริ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102421   นางสาวรัญชิดา   แสนวงค์มา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102422   นายณัฐพงษ์   มลฑาทอง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102423   นายรุ่งโรจน์   พิพัฒนางกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102424   นายวชิรวิทย์   เณรแย้ม : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102425   นายวรกฎ   ทาเอ้ย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102426   นางสาววรกมล   ไชยศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102427   นางสาววรรณวราภรณ์   ชุ่มเชื้อ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102428   นางสาววรัชยา   ทิพยรส : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102429   นางสาววริศรา   ดอนลาว : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102430   นางสาววัชราภรณ์   พานพุฒ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102431   นางสาววารุณี   จันสุดชา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102432   นางสาววาสนา   แช่มช้อย : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102433   นางสาววาสนา   ศรีพรมภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102434   นางสาววิจิตรา   เจริญสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102435   นายวิชัย   ลุงคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102436   นางสาววิภาวี   มีระหันนอก : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102437   นางสาววิมลวรรณ   ไชยพิมพ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102438   นางสาววิรวรรณ   สิทธิศุภพงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102439   นางสาววิไลวรรณ   สุตาติ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102440   นายวิวิศน์   สุขสุแพทย์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102441   นายวิศิษศักดิ์   ประกอบศิลป์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102442   นายวีระพงษ์   โสภา : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102443   นายวุฒิไกร   ขันแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102444   นางสาวศศิธร   โปธิคำ : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102445   นางสาวศศิโสภา   ใจมา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102446   นางสาวศันสนีย์   มีสุขสกุล : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102447   นางสาวศิรประภา   ชิวปรีชา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102448   นางสาวศิรินทิพย์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102449   นางสาวศิรินทิพย์   ชิวปรีชา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102450   นางสาวศิรินันท์   หมื่นพรมแสน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102451   นางสาวศิริรัตน์   ฟูเมือง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102452   นางสาวศิริลักษณ์   แก้วก๋องมา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102453   นายศุภวิชญ์   หุตะโชค : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102454   นายสงกรานต์   ชัยชนะ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102455   นายสพลดนัย   หนองสระ : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102456   นางสาวสมจินตนา   สุทธิธนกูล : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102457   นายสราวุฒิ   เปียงใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102458   นางสาวสาธินี   วงค์คำตุ้ย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102459   นางสาวสายชล   จินดามัง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102460   นางสาวสารินี   พรมดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102461   นางสาวสาวิตรี   คำปิตะ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102462   นางสาวสิราวรรณ   อินต๊ะคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102463   นางสาวสิรินันท์   จันทร์เป็ง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102464   นางสาวสุชาดา   เกสีจอหอ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102465   นายสุชาติ   ไชยสุนันท์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102466   นายสุชาติ   ยั่งยืนปิยรัตน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102467   นางสาวสุชานันท์   หวังวิริยะอนันต์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102468   นางสาวสุชิดา   แสงดวงดาว : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102469   นางสาวสุดาพร   จันทร์ฤทธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102470   นางสาวสุทธิดา   อุษาใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102471   นางสาวสุธาสินี   สุริโยทัย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102472   นางสาวสุนิตย์   กันทะโล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102473   นายสุพจน์   มาตย์นอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102474   นางสาวสุพรรณณี   แก้วมี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102475   นางสาวสุพัตรา   สีมูล : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102476   นางสาวสุภาวดี   บุญไทย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102477   นางสาวสุมาลัย   นามพรม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102478   นางสาวสุวณีย์   อาซาง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102479   นางสาวสุวิมล   ทองหาร : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102480   นายเสกสรร   สุภาวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102481   นางสาวหนึ่งฤทัย   ยะกุย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102482   นายอนุวิท   ใจดิบ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102483   นางสาวอมรรัตน์   อ่อนศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102484   นางสาวอรทัย   ไหมแก้ว : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102485   นางสาวอรอนงค์   เชื้ออินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102486   นายอัครพล   กิ่งทอง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102487   นางสาวอัจฉราพร   เทพชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102488   นางสาวอัจฉริยา   โตนะโพ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102489   นางสาวอัญชนิการ์   วงศ์อินตา : พืชสวน 12ชั่วโมง
5701102490   นางสาวอัญชิสา   อินอิว : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102491   นายอัฐชรพงค์   ดาวจร : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102492   นางสาวอารีรัตน์   นามหงษา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102495   นายอัครพล   กฤตฤกษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701105301   นางสาวกนกพร   วังษา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105302   นางสาวกนกวรรณ   สงวนจิตร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105303   นางสาวกมลรัตน์   หนูพรหม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105304   นางสาวกฤษดาพร   สิงห์เงิน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105305   นายกานต์ชนิต   ลูมา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105306   นายกิตติ   สิงห์ปาน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105307   นางสาวขนิษฐา   ใหม่นวล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105308   นายคมสันต์   มูลมา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105309   นายคุณานนท์   วิมาลา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105310   นางสาวจันทร์จิรา   ซาววงค์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105311   นางสาวจันทรา   กมุทากรณ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105312   นางสาวจันทราลักษณ์   บุญทะวงศ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105313   นางสาวจารวี   คำปวนโห้ง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105314   นางสาวจารุวรรณ   ข่าขันมะลี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105315   นางสาวจิรัชญา   ชาญประโคน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105316   นางสาวจิราวรรณ   ปัญญารมย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105317   นางสาวจุฑารัตน์   ตันกุณะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105318   นางสาวจุทาทิพย์   แก้วลังการ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105319   นายเจษฎา   อัตรา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105320   นางสาวเฉลิมวรรณ   ชลชาญกิจ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105321   นางสาวชฎาภรณ์   บุญภา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105322   นางสาวสุณัฐชา   บรรจมาตย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105323   นางสาวชลนิชา   พุ่มฉัตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105324   นางสาวชลิตา   พนมไพร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105325   นายชวนัตถ์   ทัพเบิก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105326   นายชัยวัฒน์   โคตรเสนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105327   นายชินวัตร   ศรีพระราม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105328   นางสาวชุติมา   ตูมจา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105329   นางสาวชุติมา   อ่ำสกุล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105330   นายญาณภัทร   จันทนา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105331   นางสาวณัฐชา   ก้อนจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105332   นายณัฐพงษ์   อ้วนมะโฮง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105333   นางสาวณัฐพร   โขนลือชา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105334   นายณัฐวัฒน์   ดีไทย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105335   นางสาวณัฐวิภา   ปัญญาเยาว์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105336   นางสาวทวินันท์   บุญกลาง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105337   นางสาววรรณภารัตน์   ณ ลำพูน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105338   นางสาวธนพร   อุดก้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105339   นายธนวิทย์   ในเรือน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105340   นางสาวธนัญญา   ทองสนิท : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105341   นายธนา   ยี่ป๋า : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105342   นายธวัชชัย   มานิตย์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105343   นางสาวธิรัมภา   บรรพธรรม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105344   นายธีรชัย   ใจอ้าย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105345   นายนพรัตน์   ศรีชมภู : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105346   นายนรมน   ปัจจักร : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105347   นางสาวนรินทร   โปรยไธสง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105348   นางสาวน้ำฝน   แก้วป้อ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105349   นายนิติศาสตร์   พรหมเผ่า : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105350   นางสาวนิภาพร   ขำฉา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105351   นางสาวนิศาชล   ยิ่งเปียง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105352   นางสาวนิศานาถ   โตสกุณี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105353   นางสาวนุชนาฏ   มีบุญ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105354   นางสาวเบญจมาศ   สวัสดี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105355   นางสาวปณิดา   ปาสา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105356   นางสาวประไพพรรณ   ทรงประดิษฐ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105357   นางสาวปัณฑารีย์   พนมไพร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105358   นายปิยวัฒน์   ณ ลำพูน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105359   นางสาวปิยะธิดา   ใจธิตา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105360   นางสาวปิยาภรณ์   ปินคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105361   นายพงษ์นรินทร์   อินยะพรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105362   นางสาวพรทิพา   เทพปัญญา : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105363   นางสาวพรรษา   สีโอะ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105364   นางสาวพรสินี   พิมพาทอง : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105365   นางสาวพัชนิดา   สิ้นสวนจิตร : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105366   นายพิทวัส   จันทร์บ่อแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105367   นางสาวพิมลรัตน์   มิ่งมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105368   นางสาวเฟื่องฟ้า   คำสุกใส : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105369   นางสาวมณีรัตน์   สุขจันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105370   นางสาวมนัสวี   วังไชยเลิศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105371   นางสาวมาลิณี   ปันปา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105372   นางสาวรจนา   ทารินทร์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105373   นางสาววนิดา   กล้าหาญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105374   นายวรเชษฐ์   ทิพกวีย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105375   นางสาววันวิสาข์   ประกอบธรรม : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105376   นางสาววิไลพร   บุญโยทยาน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105377   นายศรเพชร   พรนิรันดร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105378   นางสาวศศิธร   กรณ์โคกกรวด : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105380   นางสาวศิริพร   ชโลธร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105381   นางสาวศิริลักษณ์   แก้วมะคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105382   นายศิลา   พลายมี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5701105383   นางสาวศุผวรรณา   หล้าเตจา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105384   นางสาวสกุลรัตน์   เปี้ยคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105385   นางสาวสมหญิง   ปานทองคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105386   นายสรายุธ   วิเชียรพันธุ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105387   นายสิทธิพล   คุณผม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105388   นางสาวสิรัชญา   วงค์แปง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105389   นางสาวสิริจรรยา   ขันแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105390   นางสาวสิริประภา   จำเริญกุล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105391   นางสาวสุนิสา   ไขบุดดี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105392   นางสาวสุนิสา   จูมปัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105393   นางสาวสุพิชา   สาตร์ทอง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105394   นางสาวสุภาพร   พานสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105395   นางสาวสุภาวดี   ปินตาเป็ก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105396   นางสาวสุมิตรา   แสงบุญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105397   นายสุริยาวุธ   บัวผัด : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105398   นางสาวสุวิชาดา   เชื้อสวน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105399   นางสาวเสาวภา   ส่องแสง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105400   นางสาวอณัศยา   กันทาดง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105401   นายอนุชิต   เรืองเดช : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105402   นางสาวอภิชญา   แสงเพชร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105403   นายอภิสิทธิ์   กุเวสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105404   นางสาวอรณิชา   จอพอ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105405   นางสาวอรนินทร์   ลืนคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105406   นางสาวอรนุช   อุดมสม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105407   นางสาวอัจฉราภรณ์   สมใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105408   นางสาวอารีรัตน์   สีหานาถ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105409   นายอิทธิศักดิ์   ศรีกุนนะ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105410   นางสาวอุษาวดี   คำเวียง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105411   นายเอกพจน์   วัดศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105412   นายเอลียาห์   สุวรรณชีพ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105413   นางสาวไอลัดดา   ภู่บัว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5706101466   นายณัฐนนท์   นาใจ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706102488   นางสาวศิรินุชบา   ระหงษ์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5722101428   นางสาวพินทิพย์   โสระเวช : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5901125343   นายวิชัยชาญ   วิมาละ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5901125347   นายศุภฤกษ์   จันทิมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง