ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501101330   นางสาวนิตยา   แก้วทุม : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5501101376   นายสหพล   จิ๋ว : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5501102350   นายณัฐพงค์   หงษ์ทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 40ชั่วโมง
5501102398   นายปิยะพงษ์   ตื้อบัว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 40ชั่วโมง
5501102481   นางสาวสุนิสา   ศรีบุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 40ชั่วโมง
5501105361   นายพงษ์พันธุ์   สุขเกษม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5501105402   นางสาวสุพรรษา   ยาวิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5501105403   นางสาวฐวิกาญจน์   ทักษิณา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5501124333   นางสาวสวรรค์ญา   อ่วมจิ๋ว : เกษตรเคมี 40ชั่วโมง
5501124334   นางสาวสิริมา   สุวรัตน์ : เกษตรเคมี 40ชั่วโมง
5501124340   นางสาวหนึ่งฤดี   โทรัตน์ : เกษตรเคมี 40ชั่วโมง
5501125319   นายนฤดล   ป่วนกระโทก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5501126306   นางสาวแจ่มจรัส   จันต๊ะชัย : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5501126324   นางสาวพนิดา   คำพะธิก : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5501126336   นางสาวสุวรรณโฉม   ชาตินรินทร์ : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5501126339   นางสาวเสาวลักษณ์   จิตต์สุข : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5501126342   นางสาวอังสนา   อินเสน : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5601101306   นายขวัญชัย   เชื้องาม : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5601101315   นายชินดนัย   วงษ์ปา : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5601101365   นางสาววาทินี   บังคมเนตร : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5601101376   นางสาวสุทานันท์   เชื้อเมืองพาน : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5601102305   นายกฤตนันท์   คำภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 40ชั่วโมง
5601102307   นายกฤษกร   ยะครุฑ : พืชสวน (ไม้ผล) 40ชั่วโมง
5601102321   นางสาวขนิษฐา   โคตรเครื่อง : พืชสวน (พืชผัก) 40ชั่วโมง
5601102326   นายจิระพงษ์   สามลทา : พืชสวน (ไม้ผล) 40ชั่วโมง
5601102333   นายเจษฎา   นันไชยวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 40ชั่วโมง
5601102361   นางสาวทิพาริน   มาฉิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 40ชั่วโมง
5601102365   นางสาวธนัชญา   ราชตราชู : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 40ชั่วโมง
5601102373   นางสาวนริศรา   สุขจิตร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 40ชั่วโมง
5601102377   นายนวล   ทองอิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 40ชั่วโมง
5601102391   นายปฐวี   มั่นดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 40ชั่วโมง
5601102434   นางสาววรรณิศา   แพเกาะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 40ชั่วโมง
5601102475   นางสาวอนงค์นาฏ   หรี่จินดา : พืชสวน (พืชผัก) 40ชั่วโมง
5601102480   นางสาวอรนิล   กาบคำ : พืชสวน (พืชผัก) 40ชั่วโมง
5601102486   นางสาวอันดามัน   ไชยลังกา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 40ชั่วโมง
5601102490   นายอานนท์   อภิการสกุลชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 40ชั่วโมง
5601105313   นางสาวจณิสตา   ทองสมุทร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5601105376   นายภานุพรรษ์   แสงเจริญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5601105407   นางสาวสายฝน   อินทะจันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5601105411   นางสาวสุธาวดี   ชุมพล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5601105414   นางสาวสุพัตรา   นานอก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5601105420   นางสาวอังคณา   ดำเนินศิลธรรม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5601113301   นางสาวกชพร   หล้าพรหม : ปฐพีศาสตร์ 40ชั่วโมง
5601113302   นางสาวกวิตา   โพธิ์เหลือ : ปฐพีศาสตร์ 40ชั่วโมง
5601113309   นางสาวฉัตรชดารักษ์   แสงกันทา : ปฐพีศาสตร์ 40ชั่วโมง
5601113319   นายณัฐวุฒิ   มณฑาทอง : ปฐพีศาสตร์ 40ชั่วโมง
5601113324   นางสาวธักษะกรณ์   วงค์ใจ : ปฐพีศาสตร์ 40ชั่วโมง
5601113330   นายประพันธ์ศักดิ์   ยมภักดี : ปฐพีศาสตร์ 40ชั่วโมง
5601113332   นางสาวปรางทิพย์   บุญรอด : ปฐพีศาสตร์ 40ชั่วโมง
5601113335   นางสาวปิยะดา   เยี่ยมรัมย์ : ปฐพีศาสตร์ 40ชั่วโมง
5601113336   นายพัทธพล   เลิศวิลัย : ปฐพีศาสตร์ 40ชั่วโมง
5601113345   นางสาวศิริภา   แก้วดิษฐ์ : ปฐพีศาสตร์ 40ชั่วโมง
5601113347   นางสาวสุกัญญา   บุญเสือ : ปฐพีศาสตร์ 40ชั่วโมง
5601113350   นางสาวสุภาวดี   ชินวัตรถาวร : ปฐพีศาสตร์ 40ชั่วโมง
5601124306   นางสาวจิราวดี   วรสิทธิ์ : เกษตรเคมี 40ชั่วโมง
5601124325   นางสาวภาวิตา   สุวรรณรัตน์ : เกษตรเคมี 40ชั่วโมง
5601124327   นางสาวมาริษา   กองขุนทด : เกษตรเคมี 40ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 40ชั่วโมง
5601124337   นางสาวสุจิรา   สีดาน้อย : เกษตรเคมี 40ชั่วโมง
5601124341   นายอภิสิทธิ์   ปานแก้ว : เกษตรเคมี 40ชั่วโมง
5601124343   นางสาวอักษิพร   พรหมเผ่า : เกษตรเคมี 40ชั่วโมง
5601125308   นางสาวณัฐชญา   ขันไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5601125309   นางสาวณัฐธิดา   จันทาพูน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5601125325   นางสาวพิมผกา   รวงคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5601125344   นางสาวอาภาพร   เจ็กกลัด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5601126301   นายจันทร์ขาว   เรืองชัยศรีกุล : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5601126302   นางสาวจินตนา   แสนอุ่น : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5601126305   นายชลัมพล   ธนสิทธิโชค : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5601126307   นางสาวณิชนันทน์   เมืองเย็น : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5601126308   นางสาวติตราภรณ์   คำแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5601126309   นางสาวธรียา   แสงเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5601126311   นางสาวนฤมล   พุกเล็ก : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5601126319   นายพงศกร   ตะสูงเนิน : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5601126329   นายระพีพันธ์   นิ่มประเสริฐ : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5601126331   นางสาววนิดา   มนูญญา : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5601126332   นางสาวศันศนีย์   ศรีทักษิณ : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5606104424   นางสาวณัชฐานันท์   โนกะมิ : การเงิน 40ชั่วโมง
5701101003   นายจักรกฤษณ์   แซ่ม้า : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701101004   นายจักรภัทร   สมณะ : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701101020   นายพิษณุ   อินทร์ตัน : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701101021   นางสาวพูนศรี   อ่วยยื่อ : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701101024   นางสาวเพ็ญศิริ   เอิบบุญ : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701101036   นายศราวุฒิ   มาแก้ว : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701101039   นายสมยศ   ปานสุวรรณ : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701101047   นายอนุชา   น้ำพุ : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701101320   นายณัฐวุฒิ   นิสสัย : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701101330   นางสาวธิดาภรณ์   ทองชัย : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701101347   นายมีชัย   มีสกุล : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701101356   นายวัชรพล   คำพลอย : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701101371   นางสาวสุจิตตรา   อาจนคร : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701105314   นางสาวจารุวรรณ   ข่าขันมะลี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105316   นางสาวจิราวรรณ   ปัญญารมย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105350   นางสาวนิภาพร   ขำฉา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105355   นางสาวปณิดา   ปาสา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105361   นายพงษ์นรินทร์   อินยะพรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105367   นางสาวพิมลรัตน์   มิ่งมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105369   นางสาวมณีรัตน์   สุขจันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105371   นางสาวมาลิณี   ปันปา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105380   นางสาวศิริพร   ชโลธร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105387   นายสิทธิพล   คุณผม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105388   นางสาวสิรัชญา   วงค์แปง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105397   นายสุริยาวุธ   บัวผัด : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5701122004   นายจักรชัย   ชีวจตุรภัทร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701122009   นายณัฐพงษ์   ฟองเทพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701122011   นายธนัญชัย   จำปา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701122013   นายธีรเดช   ปู่ไก่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701122015   นายนพดล   แสงย่าง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701122021   นายปรีชา   ผดุงโกมล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701122022   นางสาวปรีญาชาด   ผัดเป้า : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701122027   นายภูมิ   จั่นติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701122029   นายรุ่งเพชร   บุญยะบุตร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701122035   นายศราวุฒ   สุวรรณรักษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701122038   นายสิทธิพล   โพธิ์พึ่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701122046   นายอำนาจ   เค็มบิง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701124318   นางสาวนิภาพร   สายบัว : เกษตรเคมี 40ชั่วโมง
5701124319   นางสาวประภาพรรณ   สุกร : เกษตรเคมี 40ชั่วโมง
5701125304   นางสาวจรรยวรรธน์   เมืองมาหล้า : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701125305   นางสาวจรวยพลอย   ธรรมเสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701125311   นางสาวเทพธีรา   หน่อคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701125322   นางสาวปารณีย์   ชัยวุฒิ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701125331   นายวัชรพล   ปันกองงาม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701125336   นางสาวศิริรัตน์   วงค์ษา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701125343   นางสาวฐิติรัตน์   บรรณพร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701125347   นางสาวอาจรีย์   วันเมือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5701126302   นายกฤตนัน   พรหมบุตร : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5701126321   นางสาวภาวิตา   ทรายมูลคำ : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5701126325   นางสาวริศษา   อุฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5701126326   นายวุฒิชัย   จิตดิลกธรรม : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5706102488   นางสาวศิรินุชบา   ระหงษ์ : การตลาด 40ชั่วโมง