ผู้เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 4
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 4
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5608104301   นายกิตติพล   เทพประถม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104302   นางสาวเกตุวลี   อินทร์เครา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104303   นางสาวจันทกานติ์   มะลิวัลย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104304   นายฐิติกร   ลิ่มสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104305   นางสาวณัชชา   จูประดิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104306   นางสาวณัฐอาภา   รุ่งศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104307   นายธนากร   ไชยอักษร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104308   นางสาวนลินทิพย์   แถบเกิด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104309   นางสาวนวพร   ไชยกาล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104310   นางสาวนิรชา   ศิริสุข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104311   นางสาวปภาณิน   อินธิศักดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104312   นางสาวปารมิตา   ทิมกระจ่าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104313   นางสาวพรรณนิภา   สิงห์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104314   นางสาวพรรวินท์   ภูกา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104315   นางสาวภรณีนิภา   ชัยวงค์บาล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104316   นายภาณุวัช   ช่างบุ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104317   นายมงคล   คณทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104318   นางสาวลลิตา   สุกิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104319   นางสาววราภรณ์   สังขรัตน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104320   นายวิสา   แสนจ้าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608104321   นางสาวสร้อยฟ้า   เครือเช้า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5608105301   นายกิติศักดิ์   ทองแจ้ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5608105302   นายชินสึเกะ   อุจิดะ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5608105303   นายณัฐพนธ์   จันจะนะกาญจน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5608105304   นางสาวดวงดาว   ห่อนาค : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5608105305   นายนิรวัชร์   ภู่เจริญ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5608105306   นางสาวประกายทิพย์   เม่นทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5608105308   นายยศวัตน์   สิงห์จานุสงค์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5608105309   นางสาวรัชฎาภรณ์   แสงจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5608105310   นางสาววารุณี   ละสี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5608105311   นางสาววีรวรรณ   ยินดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5608105312   นางสาวศิรประภา   พัดลม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5608105313   นางสาวสิรัญญา   ชลทา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5608105314   นางสาวสุมาตรา   พันธ์วิริยะนนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5608106301   นางสาวกรรณิกา   จันทะเสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106302   นายกฤษฎา   การดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106303   นางสาวกาญจนา   สวนแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106304   นายกิตติพัฒน์   เกตุศิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106305   นางสาวกุลสตรี   จันทร์ประเสริฐ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106306   นางสาวคณิตา   กันยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106307   นายจักริน   บุณยเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106308   นางสาวจันทิมา   ผ่องใส : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106309   นายจาตุรงค์   เหมือนเผ่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106310   นายจิรวงศ์   ชาวไร่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106311   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วอรัญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106312   นางสาวจุฑารัตน์   หวังมวลกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106313   นางสาวจุฬาลักษ์   ติ๊บหน่อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106314   นางสาวชฏาพร   ชัยวิเชียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106315   นางสาวชุติกาญจน์   แป้นโพธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106316   นายธนกฤต   คันทะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106317   นางสาวธัญธร   โชติจัตุรัส : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106318   นางสาวนันทิดา   ศรีสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106319   นางสาวนารีนาถ   ไชยทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106320   นางสาวนิจกาล   ผ่านพินิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106321   นางสาวนิรมล   วุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106322   นางสาวเนตรชนก   ไวยเนตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106323   นางสาวเบญจมาศ   พุทธิเสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106324   นางสาวปณัฐดาพร   กุหลาบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106325   นางสาวปณิตตา   จอมทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106326   นางสาวผาณิต   เชี่ยนมั่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106327   นางสาวฟองฝน   จันทะนาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106328   นางสาวภัทรศิยา   พรมมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106329   นางสาวมินท์ธิตา   จันอัครพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106330   นางสาวโยธณัฐ   แก้วทิพย์สุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106332   นางสาววนัฐชฎา   วัดพงพี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106333   นางสาววรรณพร   ว่องวิทย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106334   นางสาววรรณา   บุญจูง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106335   นายวรวิทย์   สายนุช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106336   นางสาวสุกัญญา   กลิ่นกุหลาบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106337   นางสาวสุทธิดา   ขึมจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106338   นางสาวสุทธิดา   พุฒซ้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106339   นางสาวสุนิสา   สาริกา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106340   นางสาวสุพร   เย็นจิตต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106341   นางสาวสุวรา   ฝอยทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106342   นางสาวอรพรรณ   พันธุ์สา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106343   นางสาวอรอนงค์   รานอก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106344   นางสาวอายดา   เรียงแหลม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608106345   นายเอกอรรณพ   สุพรบวร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5608107301   นางสาวกนกทิพย์   อินทโชติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107302   นางสาวกนกวรรณ   พานเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107303   นางสาวกมลชนก   พูลศิลป์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107304   นางสาวกมลพร   ผินสูงเนิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107305   นายกฤตรินทร์   ฉิมภารส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107306   นางสาวกฤติญา   ม้าทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107307   นายกฤษฎา   พาณิชยนันต์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107308   นางสาวกฤษณา   เทียนสว่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107309   นางสาวกลางเดือน   เนียมหอม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107310   นางสาวกาญจนา   สุขรุ่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107311   นางสาวกาญจนาพร   ยันจัตุรัส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107312   นางสาวกานต์ธิดา   มูลนิล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107313   นายกุลวัช   วงษ์พิทักษ์โรจน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107314   นายจักรภพ   ตุ้ยดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107315   นางสาวจันทร์สุดา   อามาตย์มนตรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107316   นางสาวจิรภัทร์   ทิพย์โสตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107317   นางสาวจิราพร   ปานขลิบ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107318   นายเจษฎา   โพรัง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107319   นางสาวชลธิชา   แยบกสิกิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107320   นางสาวชลลดา   ลาโสเล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107321   นายชวลิต   แสงเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107322   นายชานนท์   กันยะมี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107323   นายณัฐพงศ์   ดิฐมาตย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107324   นายณัฐพล   ต้นเนียม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107325   นายณัฐวัตร   สันป่าแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107326   นายณัฐสิทธิ์   รัตนพิทักษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107327   นายเดชาวัต   มาคล้าย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107328   นายทัศน์ชาย   เพ็ญสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107329   นางสาวทิพวัลย์   อุตรชน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107330   นายธนเดช   จันทร์ภี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107331   นายธนวัฒน์   ทะนันชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107332   นายธนสรณ์   เทศะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107333   นายธวัชชัย   กิติอัศวะวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107334   นายธีรศักดิ์   สังหาร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107335   นายนนทภัทร์   สุกิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107336   นางสาวนพรัตน์   ลิลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107337   นายนพรุจ   บุญทรักษา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107338   นายนาถวัฒน์   สิทธิชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107339   นางสาวเนาวรัตน์   มากพูลผล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107340   นายบุญธรรม   แก้วเมืองกลาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107341   นางสาวเบญจรัตน์   วระดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107342   นางสาวปภัสสร   ปานเปรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107343   นายปรเมศร์   อวนมิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107344   นายประพจน์   คะจรรยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107345   นางสาวประภัสสร   ธนกิจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107346   นายปราณยุต   อภิวราธนากูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107347   นางสาวปราณี   แดงศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107348   นางสาวปรีชญา   สามกองาม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107349   นายพงศกร   วงษ์ลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107350   นายพงศ์ภรณ์   เผยพจน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107351   นายพลวัฒน์   บัวระพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107352   นางสาวพัชรี   เชื้อเมืองพาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107353   นางสาวพิรญา   รัตนพันธุ์จักร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107354   นายพุฒิพงศ์   แก้วสุทธิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107355   นางสาวพุทธธิดา   เม่นนิ่ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107356   นางสาวเพ็ชรภิญญา   ยุทธิวัจน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107357   นางสาวเพชรรัตน์   กาฬภักดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107358   นายภานุวัฒน์   ทรงสวัสดิ์ชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107359   นางสาวเมธินี   สุวรรณหงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107360   นายรังสิมันตุ์   พยัคฆหาญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107361   นายรัตนพงศ์   มิวันเปี้ย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107362   นายรามณรงค์   เตจ๊ะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107363   นางสาวลักษิกา   เกิดเครือ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107364   นางสาววนิดา   ไฝเครือ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107365   นายวรพงษ์   แจ้งหลำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107366   นายวรรณรัตน์   สมใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107367   นางสาววรางค์ศิริ   อาการส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107368   นางสาววรินทร์ทิพย์   ศรีเศษนาม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107369   นายวสันต์   สนิท : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107370   นางสาววัชรี   แรงกสิวิทย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107371   นางสาววันทิตรี   มหาวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107372   นางสาววาสนา   นิตมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107373   นายวิชญ์พล   สุขรอด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107374   นางสาววิภากร   วงศ์โพธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107375   นางสาววิริยา   แตงกระโทก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107376   นายวิษณุ   จั่นมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107377   นายวุฒิพงษ์   เอี้ยวเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107378   นายศตวรรษ   จินาวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107379   นายศรัญญู   พรหมมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107380   นายศิริชัย   รัตนสัมฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107381   นายศิริพงษ์   ระบือศัพย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107382   นางสาวศิริวิภา   ปรางจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107383   นางสาวสไบแพร   รกไพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107384   นายสรรเสริญ   อุ่นใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107385   นางสาวสุจิตตรา   เทพเทียน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107386   นางสาวสุทธิดา   เมืองตัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107387   นางสาวสุทธิดา   สุขสมัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107388   นางสาวสุนิสา   ยะบุญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107389   นางสาวสุภาพร   นาคป้อมฉิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107390   นางสาวสุรัตนา   นัครา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107391   นางสาวโสภากุล   หันมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107392   นายอธิภัทร   วจนะวโรดม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107393   นางสาวอภิญญา   ชุ่มอินถา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107394   นายอภิวัฒน์   ศรีโพธา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107395   นางสาวอมร   เรืองกลิ่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107396   นางสาวอรธนา   อภิรมย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107397   นางสาวอรพรรณ   กาวหอม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107398   นางสาวอรวรรณ   หนองหลิ่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608107399   นางสาวอารยา   ศรีสุขใส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608108301   นางสาวกนกวรรณ   ทองเจือ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108302   นางสาวกมลลักษณ์   โพธิ์เกษม : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108303   นายกุลกิตติ์   คำเขียว : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108304   นายขจรศักดิ์   แสงเจริญกุล : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108305   นางสาวจริญญา   ศรีวิราช : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108306   นายจอมพจน์   คชสาร : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108308   นายจิรศักดิ์   ตาเตียว : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108309   นางสาวจุฑาทิพย์   แสงตระกูล : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108310   นางสาวจุรารัตน์   คำแหงพล : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108311   นายเจตสรินทร์   ไชยวัฒน์ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108312   นางสาวเจตสุภา   วรรณสมพร : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108313   นายเจษฎา   หล้าโลก : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108314   นางสาวชนัญชิดา   คิดถูก : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108315   นายฐาปนา   สิงห์เสือ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108316   นางสาวณริสสา   คำภา : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108317   นายณัฐชนน   จันทร์สว่าง : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108318   นายธนบดี   ขันทะสีมา : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108319   นายธนวิชญ์   แสงสง : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108321   นายธีรยุทธ   โอดเฮิง : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108322   นายนิพนธ์   หล้าคำมี : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108323   นางสาวประวิณา   ศรีทองชัย : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108324   นางสาวปิยธิดา   นิกรถา : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108325   นายพันธกานต์   จงถวิล : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108326   นางสาวพิไลลักษณ์   ขัตเนตร : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108327   นางสาวภัทรฐิดา   บุญยืน : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108328   นายภิชิษ   วรรณโกฎิ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108329   นายภูเบศวร์   ทับทิมศรี : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108330   นางสาวรุ่งทิวา   แสงนวน : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108331   นางสาววิจิตรา   ไชยนต์ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108332   นายศรายุทธ   วงศาคณาจารย์ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108333   นายศิรา   เพ็ชรหาญ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108334   นางสาวศุทธินี   แก้วคำ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108335   นายอนุรักษ์   วงษ์นิล : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608108336   นางสาวอัญชลีพร   ชนะอินทร์ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5608109301   นางสาวกนกวรรณ   บำรุง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109302   นางสาวกุลนันท์   ขันธิวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109303   นางสาวเกศราภรณ์   นาทะสัน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109304   นายคณิน   วงษ์สมัย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109305   นายจักรวุฒิ   จิตอารีย์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109306   นางสาวจันทร์จิรา   อุทาทิศ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109307   นางสาวจิดาภา   บุญน้อม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109308   นายจีรพนธ์   จักรอินต๊ะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109309   นายชญานนท์   มีสมศักดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109310   นายชัยวัฒน์   แพเกาะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109311   นายณรงค์ศักดิ์   แก้วอินทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109312   นางสาวณัฐธิดา   ขำสุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109313   นางสาวธนาพร   ทองทิพย์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109314   นายนพรัตน์   เมฆมงคล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109315   นางสาวปภัสรา   สักการะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109316   นางสาวปวีณา   สิทธิวัง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109317   นายยุทธนา   กุนา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109318   นางสาวรุ่งนภา   สวนดอน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109319   นางสาวลลิตา   เกียรติสมาน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109320   นายวรกราณ   สารเก่ง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109321   นางสาววรางคณา   อินทะชาติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109322   นายวัชรินทร์   คำตัน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109323   นางสาววาสนา   บุญย้อย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109324   นายวิทยา   มณีชัย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109325   นายศักดิ์สิทธิ์   ล่าร้อง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109326   นายศิริศักดิ์   โคตรวุฒิ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109327   นางสาวศิไรรัตน์   ศรีแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109328   นางสาวศุภรัตน์   อินทร์ไชย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109329   นายศุภวิชญ์   ภักดีนอก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109330   นางสาวสกุลทิพย์   จันทร์จับ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109331   นายสมชัย   สังข์สุวรรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109332   นางสาวสุทธาภรณ์   เกตุแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109333   นางสาวสุพัตรา   ศรีอุดม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109334   นายอดิเทพ   วงศ์เจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109335   นางสาวอัญชนาธร   คงถาวร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109336   นางสาวอุทุมพร   พรหมเมศร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608109337   นางสาวอุษาวดี   ภูดวงดาษ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5608110301   นางสาวกรกนก   ศิริบุญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110302   นายกษิดิศ   แว่นสุวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110303   นายก่อเกียรติ   กิติเงิน : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 3ชั่วโมง
5608110304   นางสาวกุลธิดา   เทพวงศ์เมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110305   นางสาวขวัญกมล   สุขศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110306   นางสาวจริยา   คำปินตา : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110307   นายจักรพงษ์   โสภา : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110308   นางสาวจันทร์จิรา   อินทร์สอน : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110309   นางสาวจันทร์จุรี   พรมสะอาด : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110310   นางสาวจิติมา   คะชา : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110311   นางสาวชยาภรณ์   เทพวงค์เมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110312   นายชุติพนธ์   วงศ์ฉายา : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110313   นางสาวฐิตินันท์   ดวงเจริญพงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110314   นางสาวธิดารัตน์   ทองยา : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110315   นางสาวน้องหนึ่ง   พรมเสน : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110316   นางสาวนิตยา   บุตรแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110317   นางสาวปฑิตตา   เกาะเรียนไชย : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 3ชั่วโมง
5608110318   นายประสิทธิ์   ภูนาหลวง : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 3ชั่วโมง
5608110319   นางสาวปราณปริยา   เจริญเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110320   นางสาวปรียารัตน์   ทิศชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110321   นางสาวพรปวีณ์   ด่วนถา : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110322   นางสาวมนสิชา   กองแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110323   นางสาวรัตนกร   บุ้งทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110324   นางสาวรินรดา   สุริยะจำปา : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110325   นางสาวลักขณา   วะรินทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110326   นางสาวศิรินทิพย์   ทิพสม : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110327   นางสาวศุภิสรา   โก้ประวัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110328   นางสาวสุชาดา   ลัดดาวรากรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110329   นางสาวอมรพรรณ   ชัยพิพัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110330   นายอรุณ   พยงน้อย : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110331   นางสาวอรุณลักษณ์   อุทก : การตลาด 3ชั่วโมง
5608110332   นางสาวอลิสา   แก้วกุณา : การตลาด 3ชั่วโมง
5608111001   นางสาวกนกทิพย์   ทาโน : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111002   นางสาวกนกวรรณ   ร่องเสอียบ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111003   นางสาวกมลชนก   นักเทศน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111004   นางสาวกมลทิพย์   ทาโน : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111005   นางสาวกัญญารัตน์   ใจเดียว : การบัญชี 3ชั่วโมง
5608111006   นางสาวกัณทิมา   พูลอ่ำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111007   นางสาวกันยารัตน์   เปลาเล : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111008   นางสาวกาญจนา   กลีบแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111009   นางสาวกุลจิรา   อุ๊ดหมอ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111010   นางสาวเจนจิรา   จิระปาน : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111011   นางสาวณีรนุช   กุลโท : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111012   นางสาวเบญจวรรณ   มูลกัน : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111013   นางสาวปรารถนา   กงคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111014   นางสาวภรณ์ทิพย์   บุญทอง : การบัญชี 3ชั่วโมง
5608111015   นางสาวภัคจิรา   กะเชียง : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111016   นางสาวภัสรา   ฟั่นเพียร : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111017   นางสาวมณีรินทร์   อินทเจริญศานต์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111018   นางสาวมิ่งขวัญ   เพ็ชรเสือ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111019   นางสาวมินตรา   ยศสูงเนิน : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111020   นางสาววัชรารัตน์   อุตคำมี : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111021   นางสาวสมจิตร   ลับเนตร : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111022   นางสาวสิริขวัญ   น้อยธรรมราช : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111023   นางสาวสุนิสา   พันทัพ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111024   นางสาวสุภาวดี   จิระยั่งยืน : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111025   นางสาวสุลักขณา   ใจเฉพาะ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111026   นางสาวเสาวลักษณ์   มะณีวอ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111027   นางสาวอภิญญา   สีผ่อง : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111028   นางสาวอาริษา   นาคโดด : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111029   นางสาวอุไรวรรณ   พิมพ์บูลย์ : การบัญชี 3ชั่วโมง
5608111301   นางสาวกชกร   ลิ้มลิขิตอักษร : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111302   นางสาวกนกมาศ   ไชยศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111303   นางสาวกมลชนก   เกตุศีระ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111304   นายกิตติศักดิ์   นามทิพย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111305   นางสาวขวัญชนก   กาษร : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111306   นางสาวเข็มทอง   ยอดมณี : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111307   นางสาวจริยา   กาสีทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111308   นางสาวจันทนา   ทองประเสริฐ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111309   นางสาวจิดาภา   ท้าวธรรมศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111310   นางสาวจิตรกัญญา   หลวงตา : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111311   นายจิรเดช   ตะมาแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111312   นางสาวจิราพร   จารุภคไพศาล : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111313   นางสาวจิราภา   อินสระเทศ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111314   นางสาวจุฬาลักษณ์   อินทะจักร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111315   นางสาวเจตนภา   หว่างภักดี : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111316   นางสาวเจนจิรา   ไกลถิ่น : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111317   นางสาวเจนจิรา   จินดาธรรม : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111318   นางสาวชลธิชา   ผ่องใส : การบัญชี 3ชั่วโมง
5608111319   นางสาวชวัลลักษณ์   กวาวสิบสาม : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111320   นางสาวชุดารัตน์   แก้วกอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111321   นางสาวชุติมาภรณ์   ทองนำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111322   นางสาวธนาภา   ปาเป็ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111323   นางสาวธัญญลักษณ์   ไฝทอง : การบัญชี 3ชั่วโมง
5608111324   นายธีย์รทัช   ทวีสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111325   นางสาวธีรยา   เจริญสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111326   นางสาวนภาพร   ศรีนาก : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111327   นางสาวนภาลัย   ติลาภัทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111328   นางสาวบุษพัตร์   พูหลำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111329   นางสาวปนัดดา   คำพวง : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111330   นางสาวปรารถนา   พลอยสูง : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111331   นางสาวปรียาภา   เลาห์มีสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111332   นางสาวปิยะธิดา   เดชเดโช : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111333   นางสาวปิยะนุช   สุขสบาย : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111334   นางสาวพรเพชร   บุณยเกียรติ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111335   นางสาวฟารีดา   เขื่อนโพธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111336   นางสาวภานุมาศ   ภักดีมาก : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111337   นางสาวภารดี   พัตราภรณ์พิศุทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111338   นางสาวยุวัลย์ดา   ปาโผ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111339   นางสาวรุ่งนภา   วรรณรักษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111340   นางสาววรัญญา   ซิวฮะหลี : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111341   นางสาววราลักษณ์   วารีทิพย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111342   นางสาววิไลวรรณ   สารสุวรรณ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111343   นางสาวศศิมินตรา   ปราบโรค : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111344   นางสาวชญานภัส   คำเหมือง : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111345   นายศุภสิทธิ์   ดวงอาทิตย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111346   นายสรเดช   ปาระมะ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111347   นายสหพล   ช่างไม้จีน : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111348   นางสาวสุดาพร   สีคำตา : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111349   นางสาวสุธาทิพย์   บุญทา : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111350   นางสาวสุพัตรา   โพธิ์จักร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111351   นางสาวสุภาดา   เพ็ชรเรือง : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111352   นางสาวสุรางคนา   มาน้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111353   นางสาวสุรีย์นิภา   มณีกาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111354   นางสาวสุวนันท์   ค้าแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111355   นางสาวสุวิภา   ยางหงษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111356   นางสาวอมิตา   หาญสวธา : บัญชี 3ชั่วโมง
5608111358   นางสาวอาทิตยา   เย็นทรวง : บัญชี 3ชั่วโมง
5608112301   นางสาวกมลวรรณ   อยู่สุข : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608112302   นายจักรพันธ์   เพ็ชร์สงคราม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608112303   นายจารุวัฒน์   สามาทอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608112304   นางสาวจิตติมา   จิตราภิรมย์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608112305   นายจีรพงค์   บุญมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608112306   นางสาวทอฝัน   ผาสุข : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608112307   นายปฏิภูมิ   ประจักษ์บรรจง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608112308   นายเมธาวี   มินมอญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608112309   นายรวิชาญ   อินทราธิราช : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608112310   นางสาววราภรณ์   โชติสาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608112311   นางสาววริทยา   พวงปัญญา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608112312   นางสาวสโรชา   ชิตทัพ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608112313   นางสาวสุธิดา   มีสวาท : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608112314   นางสาวอิสริยะ   คงอยู่ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5608113301   นางสาวกชพร   แจ่มจำรัส : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113302   นายคฤเดช   ป้อกันทัง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113303   นางสาวจริยา   ปัญญาพฤกษ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113304   นายณรงค์ศักดิ์   ถ้อยทัด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113305   นายณัฐกฤษณ์   วงศ์แก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113306   นางสาวธมณ   แจ่มจำรัส : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113307   นายธีรพันธ์   ทองลอย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113308   นายบุลากร   ศิริกิจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113309   นายปรัชญากานต์   ธรรมสอน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113310   นายพงษ์ศักดิ์   กังขอนนอก : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113311   นายภัทรพงศ์   เอื้ออรัญโชติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113312   นางสาววรัญญา   ศรีโหม้ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113313   นางสาวศรินทิพย์   ฟูวงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113314   นายศาสตรา   พันธ์วิริยะนนท์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113315   นายสิทธิพงษ์   มหารักษ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608113316   นางสาวอัทธยา   ขำแจง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5608114001   นายกิตติ   ศรีสอาด : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114002   นายขฑาวุธ   แพงคำรักษ์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114003   นายเจนวิทย์   เอี่ยมสอาด : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114004   นายซานูดิน   มะยูโซ๊ะ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114005   นางสาวเดือนเพ็ญ   ภักดิ์มี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114006   นายทรัพย์สถิต   ภูเวียงแก้ว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114007   นายธนากิจ   ทีอุทิศ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114008   นายนฤดล   บุญทา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114009   นายปณต   สมาธิ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114010   นายพงศ์ประพันธ์   ประทุมทาน : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114011   นายภานุวัฒน์   ทำศรี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114012   นายมนต์ชัย   ขนัดนาดี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114013   นายมโนวัฒน์   เห็มวงค์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114014   นายรุ่งเกียรติ   สิทธิ์คงขจร : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114015   นายวสันต์   ขำเดช : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114016   นายวัชรพล   ภาคอินทรีย์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114017   นายวิชญุตม์   อังสุภานิช : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114018   นายศุภชัย   เพชรธาราวดี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114019   นายสิทธิพงษ์   พิชัยการ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114020   นายอนนต์   เมืองคง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114021   นายอนุศักดิ์   คีรีกุลไพศาล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114022   นายอภิสิทธิ์   สายสู่ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114023   นายอรรถพงศ์   ทิพยมนตรี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114024   นางสาวอุลัยพร   ทุมซ้าย : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114025   นายเอกอุบล   หมุดอุบล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114301   นางสาวกนกพิชญ์   หลาบเหมทุม : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114302   นายกษิดิ์เดช   คำแปง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114303   นางสาวกิตติกา   ไชยะ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114304   นายกิตติพงษ์   ตาดี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114305   นายเกรียงศักดิ์   ทุ่ยอ้น : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5608114306   นางสาวขนิษฐา   ศิลาทอง : เกษตรป่าไม้