ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 9
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
คณะบริหารธุรกิจ 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 18
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 14ชั่วโมง
5501105403   นางสาวฐวิกาญจน์   ทักษิณา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 14ชั่วโมง
5503101343   นายอาภากร   แซ่หลี : วิศวกรรมเกษตร 14ชั่วโมง
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5505104318   นายจุลดิศ   พิมศรี : การปกครองท้องถิ่น 14ชั่วโมง
5505204338   นายพนะสิทธิ์   ศรีพันธ์ : การปกครองท้องถิ่น 14ชั่วโมง
5506102309   นายจารุเดช   ดวงจุด : การตลาด 14ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 14ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 14ชั่วโมง
5506103368   นายพลยศ   พึ่งเคหา : บัญชี 14ชั่วโมง
5506104387   นางสาวศรุดา   กันสุวรรณ : การเงิน 14ชั่วโมง
5506104403   นางสาวสุวดี   ผองอ่อน : การเงิน 14ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 14ชั่วโมง
5510101367   นายปริญญา   มาบุรี : การประมง 14ชั่วโมง
5510101426   นายอภินันท์   ผ่อล้วน : การประมง 14ชั่วโมง
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 14ชั่วโมง
5522101329   นายทัศน์พล   แสงกระจ่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 14ชั่วโมง
5522101338   นางสาวธีรดา   จิตรประสาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 14ชั่วโมง
5522101367   นางสาวมัณฑนา   ทองนิ่ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 14ชั่วโมง
5522101374   นายรัตนชัย   วิชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 14ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 14ชั่วโมง
5601125336   นายสุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 14ชั่วโมง
5603103316   นายณัฐพงษ์   อ่อนทวี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5603103319   นางสาวธัญสุดา   ไชยมงคล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5603105312   นางสาวนันทกาญจน์   นาบำรุง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 14ชั่วโมง
5604105354   นางสาวสุชาดา   มงคล : คณิตศาสตร์ 14ชั่วโมง
5604107330   นายภูชิสส์   แสงกล้า : วัสดุศาสตร์ 14ชั่วโมง
5605101325   นางสาวชื่นนภา   พงษ์พนัส : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5605101327   นายณัฐพงษ์   แก้วยัง : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5605104346   นายปกรณ์เกียรติ   ขัดเรือง : การบริหารท้องถิ่น 14ชั่วโมง
5606101348   นายธนวัฒน์   กัณหะวัน : การจัดการ 14ชั่วโมง
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 14ชั่วโมง
5606101381   นายภานุพงษ์   บุตรแก้ว : การจัดการ 14ชั่วโมง
5606101388   นายกิตติ์ธนัตถ์   จาววิจิตร : การจัดการ 14ชั่วโมง
5606101430   นางสาวอรัญญา   ทนุศาสน์ : การจัดการ 14ชั่วโมง
5606101445   นางสาวจุฬารัตน์   เรือนดวง : การจัดการ 14ชั่วโมง
5606103336   นางสาวณัฎฐินี   ตุมมะราช : บัญชี 14ชั่วโมง
5606103353   นางสาวธมลวรรณ   ธรรมสละ : บัญชี 14ชั่วโมง
5606104381   นายฤทธิชัย   จริตยนต์พันธุ์ : การเงิน 14ชั่วโมง
5609101400   นายพุทธิพงศ์   เส็งชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5609101418   นางสาววรรษมล   หมั่นหมาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5610101361   นายปนิค   ธงศิลา : การประมง 14ชั่วโมง
5612101373   นายวัชรวิชย์   อินแถลง : เศรษฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5612102337   นางสาวณัฐธญา   สุวรรณนิตย์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 14ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 14ชั่วโมง
5614101301   นางสาวกชกร   สุขสุภี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 14ชั่วโมง
5614101309   นางสาวกันตินันท์   พูลรักษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 14ชั่วโมง
5614101340   นายปณชัย   ประเสริฐผล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 14ชั่วโมง
5614102370   นางสาวอัจฉราพร   พุทธิมา : ภาษาอังกฤษ 14ชั่วโมง
5615123311   นายกิตติ   พงสะพัง : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5615123323   นางสาวจุฑาภรณ์   ฟูวิโรจน์ : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5615123328   นางสาวฉัตรฑริกา   คำลือ : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5615123339   นายทรงภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5615123360   นายประทีป   มะโนรี : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5615123420   นายอภิสิทธิ์   จันทน์เกษร : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5615123423   นายอรรถชัย   แสงโย : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5619101313   นางสาวปาณิสรา   เดชาธนาวิชญ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 14ชั่วโมง
5619102504   นางสาวจุฬาลักษณ์   ศรีแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 14ชั่วโมง
5619102511   นางสาวเนตรชนก   เรืองจ้อย : ภูมิสถาปัตยกรรม 14ชั่วโมง
5622101357   นายปฏิภาณ   อุปละ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 14ชั่วโมง
5701102373   นางสาวนันทนา   สุแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 14ชั่วโมง
5701125329   นางสาวรวิภา   เตรียมพยุง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 14ชั่วโมง
5706101432   นางสาวศุภิสรา   รักชุม : การจัดการ 14ชั่วโมง
5706101447   นางสาวสุดารัตน์   พนะการ : การจัดการ 14ชั่วโมง
5706101457   นางสาวอภิญญา   วังขาว : การจัดการ 14ชั่วโมง
5706102495   นางสาวปัญญาพร   ศิริสลุง : การตลาด 14ชั่วโมง
5706103329   นางสาวชนาภัทร   เธียรอุทก : บัญชี 14ชั่วโมง
5709101005   นายกฤษณพงวรรณ   เมืองอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5709101317   นางสาวชนาภา   ใสจุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5709101318   นางสาวชุติมา   ศรีสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5712101303   นางสาวกมลวรรณ   วราโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5712102409   นางสาวอุ่นเรือน   จินดาทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 14ชั่วโมง
5718102301   นายกฤตภาส   นันธิ : การสื่อสารดิจิทัล 14ชั่วโมง
5718102323   นายปรัชญา   เขื่อนแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 14ชั่วโมง
5718102334   นายวิทวัส   พุ่มประดิษฐ์ : การสื่อสารดิจิทัล 14ชั่วโมง