ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 9
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
คณะบริหารธุรกิจ 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1
หน่วยงานภายนอก 0
นักรบ กลัดกลีบ
เจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ
อภิริยา นามวงศ์พรหม
ประเสริฐ ประสงค์ผล
ประภาศรี ใจกันทา
สุไรรัตน์ มั่นคง
นัฐพล คำซอน
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
ณภาภัช เลี้ยงประยูร
อำพร เวียตตัน
อรณุตรา จ่ากุญชร
ณภัทร แก่นสาร์
พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา
ณัฐภัทร ดาวสุข
สุธินี รุณผาบ
กัลยา ธนันชัย
ศศิธร ใจมุก
รวม 18
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 14ชั่วโมง
5501105403   นางสาวฐวิกาญจน์   ทักษิณา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 14ชั่วโมง
5503101343   นายอาภากร   แซ่หลี : วิศวกรรมเกษตร 14ชั่วโมง
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5505104318   นายจุลดิศ   พิมศรี : การปกครองท้องถิ่น 14ชั่วโมง
5505204338   นายพนะสิทธิ์   ศรีพันธ์ : การปกครองท้องถิ่น 14ชั่วโมง
5506102309   นายจารุเดช   ดวงจุด : การตลาด 14ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 14ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 14ชั่วโมง
5506103368   นายพลยศ   พึ่งเคหา : บัญชี 14ชั่วโมง
5506104387   นางสาวศรุดา   กันสุวรรณ : การเงิน 14ชั่วโมง
5506104403   นางสาวสุวดี   ผองอ่อน : การเงิน 14ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 14ชั่วโมง
5510101367   นายปริญญา   มาบุรี : การประมง 14ชั่วโมง
5510101426   นายอภินันท์   ผ่อล้วน : การประมง 14ชั่วโมง
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 14ชั่วโมง
5522101329   นายทัศน์พล   แสงกระจ่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 14ชั่วโมง
5522101338   นางสาวธีรดา   จิตรประสาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 14ชั่วโมง
5522101367   นางสาวมัณฑนา   ทองนิ่ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 14ชั่วโมง
5522101374   นายรัตนชัย   วิชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 14ชั่วโมง
5601101304   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : พืชไร่ 14ชั่วโมง
5601125336   สุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 14ชั่วโมง
5603103316   นายณัฐพงษ์   อ่อนทวี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5603103319   นางสาวธัญสุดา   ไชยมงคล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14ชั่วโมง
5603105312   นางสาวนันทกาญจน์   นาบำรุง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 14ชั่วโมง
5604105354   นางสาวสุชาดา   มงคล : คณิตศาสตร์ 14ชั่วโมง
5604107330   นายภูชิสส์   แสงกล้า : วัสดุศาสตร์ 14ชั่วโมง
5605101325   นางสาวชื่นนภา   พงษ์พนัส : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5605101327   นายณัฐพงษ์   แก้วยัง : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5605104346   นายปกรณ์เกียรติ   ขัดเรือง : การบริหารท้องถิ่น 14ชั่วโมง
5606101348   นายธนวัฒน์   กัณหะวัน : การจัดการ 14ชั่วโมง
5606101352   ธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 14ชั่วโมง
5606101381   นายภานุพงษ์   บุตรแก้ว : การจัดการ 14ชั่วโมง
5606101388   นายกิตติ์ธนัตถ์   จาววิจิตร : การจัดการ 14ชั่วโมง
5606101430   นางสาวอรัญญา   ทนุศาสน์ : การจัดการ 14ชั่วโมง
5606101445   นางสาวจุฬารัตน์   เรือนดวง : การจัดการ 14ชั่วโมง
5606103336   นางสาวณัฎฐินี   ตุมมะราช : บัญชี 14ชั่วโมง
5606103353   นางสาวธมลวรรณ   ธรรมสละ : บัญชี 14ชั่วโมง
5606104381   นายฤทธิชัย   จริตยนต์พันธุ์ : การเงิน 14ชั่วโมง
5609101400   นายพุทธิพงศ์   เส็งชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5609101418   นางสาววรรษมล   หมั่นหมาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5610101361   นายปนิค   ธงศิลา : การประมง 14ชั่วโมง
5612101373   นายวัชรวิชย์   อินแถลง : เศรษฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5612102337   นางสาวณัฐธญา   สุวรรณนิตย์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 14ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 14ชั่วโมง
5614101301   นางสาวกชกร   สุขสุภี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 14ชั่วโมง
5614101309   นางสาวกันตินันท์   พูลรักษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 14ชั่วโมง
5614101340   นายปณชัย   ประเสริฐผล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 14ชั่วโมง
5614102370   อัจฉราพร   พุทธิมา : ภาษาอังกฤษ 14ชั่วโมง
5615123311   นายกิตติ   พงสะพัง : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5615123323   นางสาวจุฑาภรณ์   ฟูวิโรจน์ : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5615123328   นางสาวฉัตรฑริกา   คำลือ : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5615123339   ทรงภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5615123360   นายประทีป   มะโนรี : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5615123420   นายอภิสิทธิ์   จันทน์เกษร : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5615123423   นายอรรถชัย   แสงโย : พลังงานทดแทน 14ชั่วโมง
5619101313   นางสาวปาณิสรา   เดชาธนาวิชญ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 14ชั่วโมง
5619102504   นางสาวจุฬาลักษณ์   ศรีแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 14ชั่วโมง
5619102511   นางสาวเนตรชนก   เรืองจ้อย : ภูมิสถาปัตยกรรม 14ชั่วโมง
5622101357   นายปฏิภาณ   อุปละ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 14ชั่วโมง
5701102373   นางสาวนันทนา   สุแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 14ชั่วโมง
5701125329   นางสาวรวิภา   เตรียมพยุง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 14ชั่วโมง
5706101432   นางสาวศุภิสรา   รักชุม : การจัดการ 14ชั่วโมง
5706101447   นางสาวสุดารัตน์   พนะการ : การจัดการ 14ชั่วโมง
5706101457   นางสาวอภิญญา   วังขาว : การจัดการ 14ชั่วโมง
5706102495   นางสาวปัญญาพร   ศิริสลุง : การตลาด 14ชั่วโมง
5706103329   นางสาวชนาภัทร   เธียรอุทก : บัญชี 14ชั่วโมง
5709101005   นายกฤษณพงวรรณ   เมืองอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5709101317   นางสาวชนาภา   ใสจุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5709101318   นางสาวชุติมา   ศรีสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5712101303   นางสาวกมลวรรณ   วราโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 14ชั่วโมง
5712102409   นางสาวอุ่นเรือน   จินดาทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 14ชั่วโมง
5718102301   นายกฤตภาส   นันธิ : การสื่อสารดิจิทัล 14ชั่วโมง
5718102323   นายปรัชญา   เขื่อนแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 14ชั่วโมง
5718102334   นายวิทวัส   พุ่มประดิษฐ์ : การสื่อสารดิจิทัล 14ชั่วโมง