ผู้เข้าร่วม
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 4
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 4
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5618102301   นายกตัญญู   สุริยวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102302   นางสาวกาญจนา   อารีสนั่น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102303   นายกิตติกานต์   เนตรพระ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102304   นางสาวเกศวลิน   ดาวทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102305   นางสาวจังคนิภา   ฉริยะพงศ์พันธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102306   นางสาวจิราภรณ์   แจ่มสอน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102307   นางสาวจุฑาทิพย์   พงค์ไพรภูมิ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102308   นางสาวเจนจิรา   มณี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102309   นางสาวฉัตรกมล   อินจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102310   นายฉัตรชัย   เนียมทัง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102311   นางสาวฌมาพร   จุมพลศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102312   นางสาวฐิตินันท์   พันธิแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102313   นางสาวดนิตา   จิรภาศิริสุข : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102314   นางสาวณัฏฐพร   สีลาคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102315   นางสาวณัฐธิดา   พุฒซ้อน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102316   นายณัฐวัชร์   จริยาพร้อม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102317   นายทักษิณ   อินต๊ะพิงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102318   นายธนากานต์   เกิดศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102319   นางสาวธิดารัตน์   วาจาทะศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102320   นางสาวนริศรา   ศรีอำพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102321   นางสาวนิภาภรณ์   อินสวรรค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102322   นางสาวนุสรา   ผ่องปิยะสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102324   นายพงศธร   ต๋าคำดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102325   นางสาวพรญาณี   ฝอยทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102326   นางสาวพิชญ์สินี   ขัดสาย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102327   นางสาวรวิสรา   อินทุทรัพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102328   นายรัฐยากร   ธรรมริยา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102329   นายรัฐศาสตร์   ทรงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102330   นายวัฒนพงศ์   บุญวัฒนา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102331   นางสาววิชญาภา   บุญภา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102332   นางสาววิไลวรรณ   มโนผาบ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102333   นางสาวศศิโรมณ์   ชมชื่น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102334   นายศิลกรรณ์   วิสเกตุ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102335   นายศุภโชค   สุวรรณนิมิตร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102336   นางสาวสรัลชนา   มาฟู : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102337   นายสุขุม   คำดีฝั้น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102338   นายสุทธิกร   ฟูเต็มวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102339   นางสาวสุธินี   วิจารณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102340   นางสาวสุวิมล   ธรรมไทสง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102341   นายโสภณวิชญ์   อุตเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102342   นายอนวรรษ   พรมแจ้ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102343   นายอนุกูล   ฟ้าทองศรีสุขดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102344   นายอนุรักษ์   คำหินกอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง