ผู้เข้าร่วม
บัญชา ทองมี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อัจฉรา เสาวฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5410101301   นางสาวกนกวลี   อุ่นนันกาศ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101302   นายกรกฎ   ศิริวงศ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101305   นายกัมปนาท   สุภฤทธิ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101307   นายจักรพงศ์   อริยะมั่ง : การประมง 2ชั่วโมง
5410101309   นายจิรภัทร   เอี่ยมสอาด : การประมง 2ชั่วโมง
5410101311   นางสาวเจนจิรา   ใบแสง : การประมง 2ชั่วโมง
5410101312   นางสาวชนากานต์   มาจันทร์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101313   นางสาวชนาธิป   ภู่รุ่งเรือง : การประมง 2ชั่วโมง
5410101314   นายชนาธิป   เรืองวงษ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101315   นางสาวชัญญา   รัตนนาวินกุล : การประมง 2ชั่วโมง
5410101316   นายชาญณรงค์   ยุทธรักษ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101317   นายชาตรี   สุดสม : การประมง 2ชั่วโมง
5410101318   นางสาวชิสาพัชร์   ต่อดอก : การประมง 2ชั่วโมง
5410101319   นางสาวชุติมา   โพธิ์มูล : การประมง 2ชั่วโมง
5410101320   นายณรงค์ชัย   ตนอุตร์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101321   นายณัฐชาติ   เกษสุวรรณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101323   นางสาวดารุณี   ศรีศักดา : การประมง 2ชั่วโมง
5410101325   นายเตวิช   เปล่งวิทยา : การประมง 2ชั่วโมง
5410101327   นายธนาวุฒิ   เยาวสุนทร : การประมง 2ชั่วโมง
5410101328   นางสาวธัญญาลักษณ์   มาลา : การประมง 2ชั่วโมง
5410101329   นางสาวธัญญรัตน์   พูลสงค์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101330   นายธีรภัทร   ทิพย์ทวีกุล : การประมง 2ชั่วโมง
5410101332   นายธีระชัย   ใจตุ้ย : การประมง 2ชั่วโมง
5410101333   นายธีระศักดิ์   ฝั้นพรม : การประมง 2ชั่วโมง
5410101334   นางสาวนริสา   ไชยานุพงศ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101335   นายนฤเบศร์   เด่นจารุกูล : การประมง 2ชั่วโมง
5410101336   นางสาวนฤมล   จันทะลุน : การประมง 2ชั่วโมง
5410101337   นางสาวนวลพิศ   มีเดชา : การประมง 2ชั่วโมง
5410101338   นายนัฏฐากรณ์   ด่านตระกูล : การประมง 2ชั่วโมง
5410101340   นางสาวนันทนา   สันติสุข : การประมง 2ชั่วโมง
5410101342   นางสาวนารีวรรณ   วรรณสอน : การประมง 2ชั่วโมง
5410101343   นางสาวนิดาภรณ์   นะที : การประมง 2ชั่วโมง
5410101344   นางสาวนิศารัตน์   สุทธิธรรม : การประมง 2ชั่วโมง
5410101345   นางสาวนุชนาฎ   ประเสริฐกุล : การประมง 2ชั่วโมง
5410101346   นางสาวนุชรี   บุตรคำลือ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101347   นายบัณฑิตย์   แพงไทย : การประมง 2ชั่วโมง
5410101349   นางสาวปฐมา   ปุคำแดง : การประมง 2ชั่วโมง
5410101352   นายปริเยศ   สว่างแจ้ง : การประมง 2ชั่วโมง
5410101354   นางสาวปิ่นอนงค์   ขันคำกาศ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101355   นายพงศกร   ช่วยชูหนู : การประมง 2ชั่วโมง
5410101357   นายพงศธร   บุญเตี่ยม : การประมง 2ชั่วโมง
5410101358   นายพงษ์สิทธิ์   อ่อนนอ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101359   นายพัชรพงษ์   ปรีชาวัย : การประมง 2ชั่วโมง
5410101360   นายพิรุณ   เมืองใจ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101361   นายพีรพัฒน์   มาพิงค์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101362   นางสาวไพลิน   มั่นใจ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101364   นายภานุวัฒน์   อิ่มเอิบ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101365   นางสาวภาสินี   ศิริกำเนิด : การประมง 2ชั่วโมง
5410101366   นายภีรพัฒน์   พัฒนถาวร : การประมง 2ชั่วโมง
5410101368   นายโชติวิวัฒน์   คันธมาลาเจริญ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101369   นางสาวเมรานี   อิ่นคำ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101370   นางสาวเมวิกา   ตันมีทา : การประมง 2ชั่วโมง
5410101371   นางสาวรวิวรรณ   คณะบุตร : การประมง 2ชั่วโมง
5410101372   นางสาวรวิสรา   ศรีธิ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101374   นางสาวลดาวัลย์   ศรีสุวรรณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101375   นางสาวลลิตา   ประเต็ม : การประมง 2ชั่วโมง
5410101376   นายวชิระ   ม่วงเขียว : การประมง 2ชั่วโมง
5410101377   นายวรกรานต์   สูงโหย่ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101378   นางสาววรรณภา   ยุงระแหง : การประมง 2ชั่วโมง
5410101380   นายวันชนะ   แสงวัน : การประมง 2ชั่วโมง
5410101382   นายฉัตราวัฒน์   พูลทอง : การประมง 2ชั่วโมง
5410101384   นายวุฒิพงศ์   จอมปัญญา : การประมง 2ชั่วโมง
5410101386   นายศรราม   เกียรติคุณชูชัย : การประมง 2ชั่วโมง
5410101388   นายศักดา   กันทรัญ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101390   นายศิริโชค   อิ่มทอง : การประมง 2ชั่วโมง
5410101391   นางสาวศิรินาถ   ศรีสวัสดิ์มงคล : การประมง 2ชั่วโมง
5410101392   นายสถาพร   แก้วศักดิ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101393   นางสาวสปีน่า   โต๊ะเกบ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101394   นายสมศักดิ์   บุญรักษา : การประมง 2ชั่วโมง
5410101395   นางสาวสรารัตน์   ชัยวรรณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101396   นางสาวสโรชา   ทองร้อยชั่ง : การประมง 2ชั่วโมง
5410101397   นางสาวสายสุนีย์   จิตมโนวรรณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101398   นายสิทธิศักดิ์   ปันสี : การประมง 2ชั่วโมง
5410101399   นางสาวสิริฉาย   ชายคำกิจ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101400   นางสาวสิรินาถ   รอบกิจ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101401   นายสุกฤษฏิ์   วงษ์แหวน : การประมง 2ชั่วโมง
5410101402   นางสาวสุจิตรา   พรมพลเมือง : การประมง 2ชั่วโมง
5410101403   นางสาวสุทธิกานต์   ต้อยแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
5410101404   นายแสงชัย   เหมรัตนากร : การประมง 2ชั่วโมง
5410101405   นางสาวภัทรารัตน์   ตาปัน : การประมง 2ชั่วโมง
5410101406   นางสาวหนึ่งฤทัย   กินีศรี : การประมง 2ชั่วโมง
5410101407   นายอคนิช   ศรีสว่าง : การประมง 2ชั่วโมง
5410101408   นางสาวองศา   รามัญวงษ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101409   นายอนุสรณ์   นวนแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
5410101410   นางสาวอภิชญา   แก้วหลวง : การประมง 2ชั่วโมง
5410101411   นายอภิชาติ   วรพัฒนะดำรง : การประมง 2ชั่วโมง
5410101412   นางสาวอภิญญา   บุราคร : การประมง 2ชั่วโมง
5410101413   นายอภิรักษ์   ไทยรุ่งโรจน์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101414   นายอภิสิทธิ์   คำเพ็ชร์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101415   นางสาวญาณิศา   บางแสงอ่อน : การประมง 2ชั่วโมง
5410101416   นางสาวอรพิน   แย้มชุ่ม : การประมง 2ชั่วโมง
5410101418   นายอรรถพงศ์   กองราช : การประมง 2ชั่วโมง
5410101419   นางสาวอลิสรา   ขันโท : การประมง 2ชั่วโมง
5410101420   นายอังคาร   โภคารัตน์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101421   นางสาวอัศริยะ   โดดช่วย : การประมง 2ชั่วโมง
5410101422   นายอัษฎา   ชัยยา : การประมง 2ชั่วโมง
5410101425   นายอินทนนท์   วิชญเนตินัย : การประมง 2ชั่วโมง
5410101426   นายเอกพล   ครองราษฎร์ : การประมง 2ชั่วโมง
5410101427   นายเอกลักษณ์   เมืองเปี้ย : การประมง 2ชั่วโมง
5510101301   นางสาวกชกร   เป็งวารินทร์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101302   นางสาวกนกวรรณ   ภูษา : การประมง 2ชั่วโมง
5510101303   นายกลวัชร   ทิพย์บุญลือ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101304   นางสาวกานตรัตน์   มาทอง : การประมง 2ชั่วโมง
5510101306   นางสาวกุลธิดา   จรูญรัตน์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101308   นางสาวเกศินี   แสนธิ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101309   นางสาวเกษร   มียันต์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101310   นางสาวแก้วกุลลิล   กองแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
5510101311   นางสาวโกลัญญา   อ่ำเมือง : การประมง 2ชั่วโมง
5510101312   นางสาวขนิษฐา   เจ๊กจันทึก : การประมง 2ชั่วโมง
5510101313   นางสาวขนิษฐา   มาทาเม : การประมง 2ชั่วโมง
5510101314   นายจิตติศักดิ์   วงศ์วิริยชาติ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101315   นายจิรภัทร   คานทอง : การประมง 2ชั่วโมง
5510101316   นางสาวจีราวดี   พิมดา : การประมง 2ชั่วโมง
5510101317   นางสาวจุฑามาศ   แสนซ้ง : การประมง 2ชั่วโมง
5510101318   นางสาวชนนันท์   ทัพบุรี : การประมง 2ชั่วโมง
5510101319   นางสาวชนัญญา   ยามเลย : การประมง 2ชั่วโมง
5510101320   นางสาวชนานันทน์   แจ้งการณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101321   นายชยุตพงศ์   ช่างปัด : การประมง 2ชั่วโมง
5510101322   นางสาวชลธิชา   ภิรมย์มาก : การประมง 2ชั่วโมง
5510101323   นางสาวชลีพร   มหาวงค์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101325   นายเชษฐา   จอมชัย : การประมง 2ชั่วโมง
5510101328   นายฐิติพงศ์   รินโพธิ์สาน : การประมง 2ชั่วโมง
5510101330   นายณัฐพันธ์   ริมคำ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101332   นายณัฐศักดิ์   กะวิเศษ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101333   นางสาวณิชา   จันทร์มาลา : การประมง 2ชั่วโมง
5510101334   นายดลวัฒน์   จันทร์สีมุ่ย : การประมง 2ชั่วโมง
5510101337   นายทศพล   แก้วศรีจันทร์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101338   นายทัดภูมิ   ดิวงษ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101341   นายธนกฤต   บุ้งทอง : การประมง 2ชั่วโมง
5510101343   นางสาวธนพร   ประเสริฐปั้น : การประมง 2ชั่วโมง
5510101344   นางสาวธนภรณ์   ภูมิมหาศาล : การประมง 2ชั่วโมง
5510101345   นางสาวธัญวรรณ   ไชยอาจ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101349   นางสาวนงคราญ   เตรียมดี : การประมง 2ชั่วโมง
5510101350   นายนนทนันท์   เห็มวิพัฒน์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101351   นางสาวนนทพร   สงวนเพชรจินดา : การประมง 2ชั่วโมง
5510101352   นายนพพร   แน่นอุดร : การประมง 2ชั่วโมง
5510101353   นายนัยวัฒน์   พันธุ์รีบ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101354   นางสาวนัสรา   แซ่ย่าง : การประมง 2ชั่วโมง
5510101355   นายไพชยนต์   ลิ่วยอดสิงขร : การประมง 2ชั่วโมง
5510101357   นางสาวบงกชกร   สุวรรณเอ้ย : การประมง 2ชั่วโมง
5510101358   นายบัณฑิต   คันธวัน : การประมง 2ชั่วโมง
5510101359   นางสาวบุษญารัตน์   ขาวเถิน : การประมง 2ชั่วโมง
5510101360   นางสาวบูรพา   เดชพลมาตร : การประมง 2ชั่วโมง
5510101361   นายปกรณ์   แซ่ว่าง : การประมง 2ชั่วโมง
5510101362   นายปฏิภาณ   ร่มโพธิ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101363   นางสาวปณิฎฐา   ศรีสำราญ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101364   นายปรมินทร์   ทองมาก : การประมง 2ชั่วโมง
5510101365   นายประพจน์   คำกระจาย : การประมง 2ชั่วโมง
5510101366   นายประสิทธิ์   แสนสุขอุดมขวัญ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101367   นายปริญญา   มาบุรี : การประมง 2ชั่วโมง
5510101369   นางสาวปิยานุช   ใจใส : การประมง 2ชั่วโมง
5510101370   นางสาวชนัญชิดา   ทองหลอม : การประมง 2ชั่วโมง
5510101371   นายพงศกร   ภูมิมาลา : การประมง 2ชั่วโมง
5510101372   นายพงศ์วรา   อินทะนิน : การประมง 2ชั่วโมง
5510101373   นางสาวพงษ์ศิภา   จอมหงษ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101375   นางสาวพนิตา   แจ้งเจริญ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101377   นางสาวพิมพ์ผกา   สายมงคล : การประมง 2ชั่วโมง
5510101378   นายพิษณุชัย   ไผ่โสภา : การประมง 2ชั่วโมง
5510101379   นางสาวพิสุทธินี   สังข์ขำ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101380   นายพีรวิชญ์   หาญพัฒนพงศ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101381   นางสาวเพ็ญนภา   ชัยวรรณ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101382   นางสาวเพียรพร   โพธิจันทร์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101383   นางสาวภัคธีมา   ยาวิชัย : การประมง 2ชั่วโมง
5510101384   นางสาวภัทรวรรณ   แก้วมา : การประมง 2ชั่วโมง
5510101386   นายภาณุวัฒน์   รัตนจินดา : การประมง 2ชั่วโมง
5510101387   นายภูมิ   เพิ่มทอง : การประมง 2ชั่วโมง
5510101388   นางสาวมณิสร   ปัญญาดา : การประมง 2ชั่วโมง
5510101390   นางสาวมิรันตี   จันทะวัน : การประมง 2ชั่วโมง
5510101391   นายยศพล   กมลสาร : การประมง 2ชั่วโมง
5510101392   นางสาวรัชดา   ธรรมขัน : การประมง 2ชั่วโมง
5510101393   นางสาวรุจิเรศ   ยาอินตา : การประมง 2ชั่วโมง
5510101394   นางสาวลลิตา   นาคูบอน : การประมง 2ชั่วโมง
5510101396   นายวรินทร์   วังเขียว : การประมง 2ชั่วโมง
5510101397   นายวโรดม   หล้าอูป : การประมง 2ชั่วโมง
5510101402   นายศิรวิทย์   บัณฑิตตานุวงศ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101404   นายศุภกิจ   เหล่าทองสาร : การประมง 2ชั่วโมง
5510101405   นางสาวสกุลทิพย์   พิณชนะ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101407   นายสนธิ   กันสิทธิ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101408   นายสมเกียรติ   เย็นจิตต์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101409   นายสราวุธ   ตาวงศ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101410   นายสหรัฐ   มินานนท์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101411   นายสาละวิน   ศรีโปดก : การประมง 2ชั่วโมง
5510101412   นางสาวสินีนาฏ   ภู่ระยับ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101413   นางสาวสุกัลยา   จันทพงษ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101414   นางสาวสุชาวดี   ศิริวิชัย : การประมง 2ชั่วโมง
5510101415   นางสาวสุธารัตน์   เจริญชนม์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101417   นางสาวสุพัตรา   อนุรักษ์ตระกูล : การประมง 2ชั่วโมง
5510101418   นางสาวสุภาภรณ์   พันธิแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
5510101419   นายสุรชาติ   พรหมโบสถ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101420   นางสาวสุรางคณา   พูลเรืองเผ่า : การประมง 2ชั่วโมง
5510101421   นางสาวแสงอุษา   ดวงแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
5510101422   นางสาวหฤทัย   โคตรลือชัย : การประมง 2ชั่วโมง
5510101423   นางสาวอทิตยา   ดงเขตต์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101424   นายอนุพงษ์   วิวัฒน์รัตนกุล : การประมง 2ชั่วโมง
5510101426   นายอภินันท์   ผ่อล้วน : การประมง 2ชั่วโมง
5510101427   นางสาวอมรรัตน์   ดวงดี : การประมง 2ชั่วโมง
5510101429   นางสาวอรวรรณ   พาหะรัตน์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101430   นางสาวอริสรา   อุดดง : การประมง 2ชั่วโมง
5510101431   นางสาวอัญชนา   แก้วกูล : การประมง 2ชั่วโมง
5510101432   นายอาทิตย์   กำปั่นเพ็ชร์ : การประมง 2ชั่วโมง
5510101433   นายอำพร   รื่นเริง : การประมง 2ชั่วโมง
5510101435   นายอุรุพงษ์   วิสูตรกาญจนชัย : การประมง 2ชั่วโมง
5510101436   นายเอกชัย   บุตรตา : การประมง 2ชั่วโมง
5601125347   นายนนทกานต์   ลือชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 2ชั่วโมง
5610101001   นายจรัญ   แป้นนะ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101002   นายจิรชิต   คำสิม : การประมง 2ชั่วโมง
5610101003   นายชุมพล   บวชดีน : การประมง 2ชั่วโมง
5610101004   นายณัฐวุฒิ   หมัดเห : การประมง 2ชั่วโมง
5610101005   นายดนุรุทธ์   คำใจ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101006   นายธัญเทพ   มณีวงศ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101007   นายธีรชัย   แก้วโพธิ์คา : การประมง 2ชั่วโมง
5610101008   นายธีระวัฒน์   ก่ำเสริฐ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101009   นายภาณุพงศ์   ใยระย้า : การประมง 2ชั่วโมง
5610101010   นางสาวภานุรักษ์   สุวรรณโณ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101011   นายภานุวัฒน์   อ่องมี : การประมง 2ชั่วโมง
5610101013   นางสาววันวิสา   เอียดประพาล : การประมง 2ชั่วโมง
5610101014   นายศักดา   ขอนแก่น : การประมง 2ชั่วโมง
5610101015   นายศิริพงษ์   ชัยวงค์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101016   นายศิโรตม์   คงเถื่อน : การประมง 2ชั่วโมง
5610101017   นายสถาพร   แก่นแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
5610101018   นายสนธยา   โยธี : การประมง 2ชั่วโมง
5610101019   นายสุขสรรค์   คำแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
5610101021   นางสาวสุภาณี   แซ่โฮ่ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101022   นายสุรพัศ   ทองมามุณีย์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101023   นายอนุวา   สะมะแอ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101024   นายอุเทน   ไทรชมภู : การประมง 2ชั่วโมง
5610101025   นายเอกพันธ์   หนูบำรุง : การประมง 2ชั่วโมง
5610101301   นางสาวกนกพร   ศรีสมุทร : การประมง 2ชั่วโมง
5610101302   นางสาวกนิษฐา   ทองตา : การประมง 2ชั่วโมง
5610101303   นางสาวกนิษฐา   มาตัน : การประมง 2ชั่วโมง
5610101305   นายกรกต   จันทร์ดี : การประมง 2ชั่วโมง
5610101306   นายกฤตพจน์   หมวดคงทอง : การประมง 2ชั่วโมง
5610101307   นายกฤติกา   เพ็ชร์รัตน์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101308   นายกฤษฎา   ยะด้วง : การประมง 2ชั่วโมง
5610101310   นายกันตวิชญ์   ราชบุรี : การประมง 2ชั่วโมง
5610101311   นางสาวกัลยาลักษณ์   ขุนสว่าง : การประมง 2ชั่วโมง
5610101312   นายกิตติกร   ศรีสวัสดิ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101313   นายกิตติศักดิ์   วิสุตภัณ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101315   นายขจรศักดิ์   กิติประภากรณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101316   นายคมกริช   แสงชัยสุคนธ์กิจ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101318   นายจักรกฤษณ์   จันทร์เบ้า : การประมง 2ชั่วโมง
5610101319   นายจักรพงษ์   วงศ์วัง : การประมง 2ชั่วโมง
5610101320   นายจัตวุฒิ   มาตย์ไตร : การประมง 2ชั่วโมง
5610101322   นางสาวจารุวรรณ   นันป้อ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101323   นายจิรวัฒน์   ช่างสม : การประมง 2ชั่วโมง
5610101324   นายจิระพงศ์   คำภีร์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101326   นางสาวชนันธร   พวงแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
5610101328   นางสาวชลธิชา   มูลทองชุน : การประมง 2ชั่วโมง
5610101329   นายชัชนันท์   โตนะโพธิ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101330   นายชัยชาญ   หิรัญคำ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101332   นางสาวณัฏฐณิชา   พวงนาค : การประมง 2ชั่วโมง
5610101333   นางสาวณัฐจรี   แดงรอด : การประมง 2ชั่วโมง
5610101334   นายณัฐพงษ์   สุภาษี : การประมง 2ชั่วโมง
5610101335   นางสาวณัฐพร   ใจตา : การประมง 2ชั่วโมง
5610101336   นายณัฐพล   นิสัยพราหมณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101337   นายณัฐภณ   สมควร : การประมง 2ชั่วโมง
5610101338   นางสาวณิชกานต์   โพธิ์เนตร : การประมง 2ชั่วโมง
5610101339   นางสาวดาราวลี   ทอง : การประมง 2ชั่วโมง
5610101340   นางสาวทรงพร   มณีธรรม : การประมง 2ชั่วโมง
5610101342   นายทศพร   ทองมี : การประมง 2ชั่วโมง
5610101343   นายทศวรรต   ทัศบุตร : การประมง 2ชั่วโมง
5610101344   นายทัศน์พล   พักนิน : การประมง 2ชั่วโมง
5610101345   นายเทพชัย   คินันติ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101346   นายเทียนชัย   โกสุม : การประมง 2ชั่วโมง
5610101347   นายธนวัฒน์   ลออพันธ์สกุล : การประมง 2ชั่วโมง
5610101348   นายธนาวุฒิ   ใจริน : การประมง 2ชั่วโมง
5610101350   นายนพเก้า   สุวรรณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101351   นางสาวนฤนาท   ดีอินทร์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101352   นางสาวนฤมล   ทรัพย์กรณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101353   นางสาวน้ำผึ้ง   วีระวงค์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101354   นางสาวนิธิมา   อุทรักษ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101355   นายนิพิฐ   วันทองสุข : การประมง 2ชั่วโมง
5610101356   นางสาวนิภาดา   เทียมพยุหา : การประมง 2ชั่วโมง
5610101357   นางสาวนุชจรินทร์   รัตนคุปต์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101358   นางสาวบุศรา   ทุราชะโร : การประมง 2ชั่วโมง
5610101359   นางสาวเบญจวรรณ   อิติบุดตา : การประมง 2ชั่วโมง
5610101361   นายปนิค   ธงศิลา : การประมง 2ชั่วโมง
5610101362   นายปรเมศร์   ถาปาวงศ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101363   นางสาวปานราวรรณ   พรหมแก้วมา : การประมง 2ชั่วโมง
5610101364   นายพงศกร   เกษียรสมุทร : การประมง 2ชั่วโมง
5610101365   นายพงศธร   วงค์คำปัน : การประมง 2ชั่วโมง
5610101366   นายพงษ์สวัสดิ์   แสงงาม : การประมง 2ชั่วโมง
5610101367   นางสาวพรปวีณ์   แสนสุข : การประมง 2ชั่วโมง
5610101368   นางสาวพลอย   เสียงเพลิน : การประมง 2ชั่วโมง
5610101369   นายพันธกานต์   วงค์ชัย : การประมง 2ชั่วโมง
5610101370   นายพิฆเนศ   บาระมี : การประมง 2ชั่วโมง
5610101371   นางสาวพิชญ์สิรี   พรมเมือง : การประมง 2ชั่วโมง
5610101372   นายพิเชษฐ์   นวลจันทร์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101373   นางสาวพิมพ์พัฒน์   มะทาล้อ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101374   นายพีรพัฒน์   เหลืองสอาดกุล : การประมง 2ชั่วโมง
5610101375   นางสาวไพลิน   แว่นน้อย : การประมง 2ชั่วโมง
5610101376   นายภัทร์   ภาสุรกาญจน์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101377   นายภัทรพงษ์   อุตเสน : การประมง 2ชั่วโมง
5610101378   นายภาณุเดช   อุ้มนาง : การประมง 2ชั่วโมง
5610101379   นายภูมิพิสุทธิ์   บริสุทธิ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101380   นางสาวมณฑิรา   ชื่นมาธูรไพจิตร : การประมง 2ชั่วโมง
5610101382   นางสาวเมธาวี   ชาลีรัตน์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101383   นางสาวยลดา   มหาวรรณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101384   นายยุทธนา   สมบูรณ์ทอง : การประมง 2ชั่วโมง
5610101385   นางสาวรมณีย์   ชำนาญศิลป์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101387   นางสาววณัชยา   แพรดำ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101388   นายวรนาถ   เครือตุ้ย : การประมง 2ชั่วโมง
5610101389   นายวรรัช   วัฒนธัญญกรรม : การประมง 2ชั่วโมง
5610101390   นางสาววริศรา   จายศ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101391   นายวโรดม   วงศ์ไทย : การประมง 2ชั่วโมง
5610101392   นายวานิช   อุ่นเรือน : การประมง 2ชั่วโมง
5610101393   นางสาววาสนา   กองสมบัติ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101394   นางสาววินิษา   ใจดี : การประมง 2ชั่วโมง
5610101395   นายวิสิฏฐ์   ณ วันจันทร์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101396   นายวีรยุทธ   จันทะวงษ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101397   นายวุฒินันท์   จีนาวุธ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101398   นางสาวศศิธร   กุสม : การประมง 2ชั่วโมง
5610101399   นางสาวศศิธร   วงค์ษา : การประมง 2ชั่วโมง
5610101400   นางสาวศิราณี   ดอนชัย : การประมง 2ชั่วโมง
5610101401   นางสาวศิริลักษณ์   ทิพมล : การประมง 2ชั่วโมง
5610101403   นางสาวศุภานิช   สารใจ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101404   นายเศรษฐี   จำปาดิบ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101407   นางสาวสรัญญา   เวียงฉิมมา : การประมง 2ชั่วโมง
5610101408   นางสาวสรัลพร   วรดี : การประมง 2ชั่วโมง
5610101409   นายสิทธิพร   ศรีรักษา : การประมง 2ชั่วโมง
5610101410   นางสาวสุดาพร   แสงอินถา : การประมง 2ชั่วโมง
5610101411   นางสาวสุรัชดา   นิระพันธ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101413   นายหฤษฎ์   พินิจ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101415   นายอนุชิต   จุลบุตร : การประมง 2ชั่วโมง
5610101417   นายอภิชิต   เพชรศรี : การประมง 2ชั่วโมง
5610101418   นางสาวอภิญญา   พลทัศ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101419   นายอภิสิทธิ์   นุชิต : การประมง 2ชั่วโมง
5610101420   นายอภิสิทธิ์   เสนติ๊บ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101421   นางสาวอมรรัตน์   ธานินพงศ์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101422   นายอรรถชัย   บัวเล็ก : การประมง 2ชั่วโมง
5610101423   นางสาวอรวรรณ   คล้ายคลึง : การประมง 2ชั่วโมง
5610101424   นางสาวอรสุดา   พานนนต์ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101425   นางสาวอรอนงค์   วรรณคำ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101426   นางสาวอังคนา   งามเมือง : การประมง 2ชั่วโมง
5610101427   นายอัตกรณ์   อยู่ครบ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101430   นายอิสรา   โพนเมืองหล้า : การประมง 2ชั่วโมง
5610101431   นางสาวอุษณีย์   ศรีซาคำ : การประมง 2ชั่วโมง
5610101432   นางสาวเอื้อมพร   ยุติธรรม : การประมง 2ชั่วโมง