ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601125336   สุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5701101304   นายกานต์   แซ่หยาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101305   นายกิตติพจน์   แย้มจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101306   นายกิตติพันธ์   จันตา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101308   นายเกรียงศักดิ์   เนินทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101309   นายขจรศักดิ์   ศรีสอาด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101312   นายเจตนิพัทธ์   กันทะวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101313   นายเจษฎาศักดิ์   ปัญสุวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101319   นายณัฐวัฒน์   จันทาพูน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101320   นายณัฐวุฒิ   นิสสัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101327   นายธนวุฒิชัย   ทองดวง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101328   นายธนาวุฒิ   แก้วไกรรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101333   นายบุญเลี้ยง   สีแนม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101341   นายพัตธิพงค์   รัตนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101344   นายภานุเดช   ดลชม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101345   นายภานุพงศ์   มุ่งประสมกลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101347   นายมีชัย   มีสกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101348   นายยศธร   เหล่าเขตต์กิจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101356   นายวัชรพล   คำพลอย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101358   นายวิชาญ   วงศ์อ่อน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701101370   นายสุขสันต์   ขวัญคม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701102399   นายพลวัฒน์   ชินพัฒน์มงคล : พืชสวน 3ชั่วโมง
5701102408   นายพิสิษฐ์   กลางประพันธ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5701102422   นายณัฐพงษ์   มลฑาทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5701102465   นายสุชาติ   ไชยสุนันท์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5701102473   นายสุพจน์   มาตย์นอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5701102480   เสกสรร   สุภาวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง