ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5301122021   นายปิยะพงษ์   โดงเย็น : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 20ชั่วโมง
5309101366   นายวริศ   คำนวล : พัฒนาการท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
5501102464   นายสมบัติชัย   จิดากรรัตนกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 20ชั่วโมง
5501102466   นายสมพงศ์   หละปี : พืชสวน (ไม้ผล) 20ชั่วโมง
5501102504   นายอาคม   แก้วกอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 20ชั่วโมง
5504104353   นางสาวแสงตะวัน   แซ่เห่อ : สถิติ 20ชั่วโมง
5504105350   นายอภิสิทธิ์   เซ็งยอง : คณิตศาสตร์ 20ชั่วโมง
5512102369   นางสาวมาลิณี   ศริพันธ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 20ชั่วโมง
5514102308   นางสาวชฎาพร   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5601122019   นายนิรัฐ   อินต๊ะสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
5601122034   นายวีระศักดิ์   เดชเจริญดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
5603103317   นางสาวถวิลพร   สง่าสุขพิทักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20ชั่วโมง
5603103326   นางสาวพรพิสุทธิ์   พญาวงษ์ษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20ชั่วโมง
5603103346   นางสาวสมศรี   แซ่ลี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20ชั่วโมง
5604101338   นายนัฐนนท์   พัดโพธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง
5604107328   นางสาวแพรวพรรณ   หมวดออน : วัสดุศาสตร์ 20ชั่วโมง
5604107332   นางสาวเรณูกานต์   ศาสตร์สกุลลี : วัสดุศาสตร์ 20ชั่วโมง
5605104363   นางสาวพิมพิไล   น้ำใจบริสุทธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 20ชั่วโมง
5606102064   นางสาวสุภาภรณ์   ทรายโชติคงคา : การตลาด 20ชั่วโมง
5614101351   นางสาวภัทรวรรณ   สัมมาวรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 20ชั่วโมง
5614102315   นายดำ   ม้องเพอ : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5614102318   นางสาวนฤดี   เสรีดวงใจ : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5614102353   นางสาวศิญาภรณ์   ศรศิริ : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5614102361   นางสาวเสาวณีย์   ทวิชาติธารา : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5614102368   นางสาวอัจฉรา   มนัสมโนธรรม : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5614102370   นางสาวอัจฉราพร   พุทธิมา : ภาษาอังกฤษ 20ชั่วโมง
5615123305   นายกรกฏ   มหาวัน : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
5615123420   นายอภิสิทธิ์   จันทน์เกษร : พลังงานทดแทน 20ชั่วโมง
5701102318   นางสาวจันทนี   โรจน์รัศมี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 16ชั่วโมง
5701102368   นางสาวนงนุช   จะลอ : พืชสวน (พืชผัก) 16ชั่วโมง
5701102373   นางสาวนันทนา   สุแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 16ชั่วโมง
5701102399   นายพลวัฒน์   ชินพัฒน์มงคล : พืชสวน 16ชั่วโมง
5701102435   นายวิชัย   ลุงคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 16ชั่วโมง
5701102481   นางสาวหนึ่งฤทัย   ยะกุย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 16ชั่วโมง
5701113310   นางสาวดวงดาว   ฉลองไพรวัลย์ : ปฐพีศาสตร์ 16ชั่วโมง
5701113322   นางสาวพิทยารัตน์   คอคง : ปฐพีศาสตร์ 16ชั่วโมง
5701122005   นางสาวจันทร์ฉาย   บ่อมุ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701122012   นางสาวณัฐนิชานันท์   มาเยอะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701122021   นายปรีชา   ผดุงโกมล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701122036   นางสาวศรีนวล   เพอเมีย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701125329   นางสาวรวิภา   เตรียมพยุง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701125330   นางสาวรุ่งทิวา   อามอ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701126304   นายจักรพงษ์   จางศิริกูล : วิทยาการสมุนไพร 16ชั่วโมง
5701222006   นายเกรียงไกร   รัฐเขตบรรพต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701222044   นายลอชะ   พงศาสัตย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701222050   นายวิเชียร   ปู่วัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701222056   นางสาวศิริรัตน์   แสนสุดสวาท : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5703101337   นายพฤทธิพันธ์   ปัญญา : วิศวกรรมเกษตร 16ชั่วโมง
5703102346   นางสาวรัญชนา   หทัยพิชิตชัย : วิศวกรรมอาหาร 16ชั่วโมง
5703104306   นายธนากร   แซ่เถา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 16ชั่วโมง
5704103313   นางสาวบูชา   หมื่อแล : เคมี 16ชั่วโมง
5704105320   นางสาวนีรภา   ชมพูคีรี : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
5705101351   นางสาวเนตรชนก   พุทธจง : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5705104305   นางสาวเกศรินทร์   ศรีมาลี : การบริหารท้องถิ่น 16ชั่วโมง
5705104408   นางสาวอรพรรณ   เชเหมอะ : การบริหารท้องถิ่น 16ชั่วโมง
5705204324   นางสาวนัดดา   อำนวยประสบชัย : การบริหารท้องถิ่น 16ชั่วโมง
5706101027   นางสาวนุษบา   ซือผ่า : การจัดการ 16ชั่วโมง
5706101028   นางสาวบุษกร   แสนหลวง : การจัดการ 16ชั่วโมง
5706101033   นางสาวปาริชาติ   แซ่ลี : การจัดการ 16ชั่วโมง
5706101059   นางสาวสมศรี   จะลา : การจัดการ 16ชั่วโมง
5706102012   นางสาวทิพวรรณ   เสาร์คำ : การตลาด 16ชั่วโมง
5706102025   นางสาวพิทยา   เถมินพนา : การตลาด 16ชั่วโมง
5706102413   นางสาวพิชยา   จันทร์สม : การตลาด 16ชั่วโมง
5706103019   นางสาวจิรัชยา   ไพรวัลย์คีรี : บัญชี 16ชั่วโมง
5706103043   นางสาวนภัส   ไพรพนาศักดิ์ : บัญชี 16ชั่วโมง
5706103054   นางสาวบงกช   แซ่จื้อ : บัญชี 16ชั่วโมง
5706103085   นางสาวเพชรา   กรองมาดี : บัญชี 16ชั่วโมง
5706103091   นางสาวภัทธิดา   พรแสงสว่าง : บัญชี 16ชั่วโมง
5706103113   นางสาววาทินี   พะแก่ : บัญชี 16ชั่วโมง
5706103117   นางสาววาสนา   ปิติสรรเสริญ : บัญชี 16ชั่วโมง
5706103122   นางสาวศิรินยา   ชูธนทรัพย์ : บัญชี 16ชั่วโมง
5706103148   นางสาวอาริษา   รำไพวนาลี : บัญชี 16ชั่วโมง
5706103444   นางสาวศุภาวรรณ   ศิริชัยยศสกุล : บัญชี 16ชั่วโมง
5706103465   นางสาวสุมาลี   เมอแล : บัญชี 16ชั่วโมง
5706104323   นางสาวจันจิรา   สติวินัยกุล : การเงิน 16ชั่วโมง
5706104326   นางสาวจารุวรรณ   โสภณภูมิปัญญา : การเงิน 16ชั่วโมง
5706104332   นางสาวจิรัฐธิกาล   เด่นตระกูลชัย : การเงิน 16ชั่วโมง
5706104365   นางสาวณิชานันท์   มาลาคีรีกุล : การเงิน 16ชั่วโมง
5706104378   นางสาวธนัชชา   มะละกูล : การเงิน 16ชั่วโมง
5706104380   นางสาวธนาภรณ์   ยงวิชญขจร : การเงิน 16ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 16ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 16ชั่วโมง
5706104528   นายอรรถพล   ชัยอาภร : การเงิน 16ชั่วโมง
5709101031   นางสาวนิดา   แซ่หลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5712106356   นายพชร   อุบลรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 16ชั่วโมง
5714102318   นางสาวณัฐวิภา   นพเจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5714102361   นางสาวสุธิดา   เจริญธรรม : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5715123417   นายอรรถรัตน์   มีศาสตร์ : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
5715123419   นางสาวอัยลดา   วาปีทำ : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
5718102314   นายตรีพล   ท่าแร่ : การสื่อสารดิจิทัล 16ชั่วโมง
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 16ชั่วโมง
5718102334   นายวิทวัส   พุ่มประดิษฐ์ : การสื่อสารดิจิทัล 16ชั่วโมง
5719101012   นายศุภชัย   เบทูกู่ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 16ชั่วโมง
5722102014   นางสาววนิดา   แยเบียงกู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง