ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101305   นางสาวกุลปรียา   ขัดอุโมง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101306   นายขวัญชัย   เชื้องาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101308   นายครรชิต   ลอยขจร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101312   นางสาวจิราภรณ์   แจ้งศรีสว่าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101313   นางสาวเจนจิรา   เกษร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101315   นายชินดนัย   วงษ์ปา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101316   นายชินวัตร   ดวงติ๊บ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101329   นายธนโชติ   เถื่อนถ้ำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101335   นางสาวเบญจวรรณ   ทับทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101341   นายปักษ์อิสรา   ชาพรมมา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101349   นางสาวพัชรินทร์   เบ้าหิน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101352   นางสาวภัทรชา   แพรเขียว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101356   นางสาวโยธกา   มีฤทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101358   นายรัฐภูมิ   รุ่งเจริญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101365   นางสาววาทินี   บังคมเนตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101367   นายศรายุทธ   สีแก้วตู้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101374   นางสาวสิริอาภรณ์   อินทร์ไชย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101375   นางสาวสุทธิดา   ภิราษร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101376   นางสาวสุทานันท์   เชื้อเมืองพาน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101383   นางสาวหัตชยา   สุขใจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601102304   นายกรัณย์   สิทธิราวี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5601102305   นายกฤตนันท์   คำภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102311   นายกัปตัน   อยู่สุข : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5601102318   นางสาวเกษรา   เพิ่มพูล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102321   นางสาวขนิษฐา   โคตรเครื่อง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102322   นางสาวขวัญฤทัย   แม่นปืน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102323   นางสาวจรัสรัส   สมวิลัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102329   นางสาวจุฑารัตน์   สวาทนุช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102341   นางสาวชลาลัย   แก้วสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102348   นางสาวชุติมา   รัตนบุรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102365   นางสาวธนัชญา   ราชตราชู : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102373   นางสาวนริศรา   สุขจิตร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5601102377   นายนวล   ทองอิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102400   นายเปี๊ยะ   ผางชัยภูมิ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5601102401   นายพงศกร   ทองบ่อ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5601102405   นางสาวพัชริดา   ศรียาเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102406   นายพิเชษฐ์   สะแก : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5601102410   นางสาวเพชรรัตน์   ยอดแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102419   นายยุทธการ   ประมูลศิลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102421   นางสาวยุวรัตน์   จันทสุข : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102426   นางสาวรัตนาภรณ์   แท่นคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5601102433   นางสาววรรณอุษา   ผาคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5601102434   นางสาววรรณิศา   แพเกาะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102435   นายวรรธนัย   ทายะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102437   นายวัชร   ทองโม๊ะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102438   นางสาววันทนี   เสือภู่ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102440   นายวิทยา   เพชรราช : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102441   นางสาววิภารัตน์   ชมเชย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5601102449   นางสาวศิริพร   อ่องประกิจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102450   นางสาวศิริรัตน์   เกียนนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102451   นางสาวศิริรัตน์   ดวงจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102457   นายสิรภัทร   พรหมจักร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102466   นางสาวสุมัชยา   ไชยโย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102472   นางสาวหทัยรัตน์   อำไพ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102474   นางสาวหนึ่งฤทัย   โรมรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601102475   นางสาวอนงค์นาฏ   หรี่จินดา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102477   นายอนุชา   ศรีวิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102480   นางสาวอรนิล   กาบคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102488   นายอดิศักดิ์   เหวยยูกู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5601102491   นางสาวอารีรัตน์   ขจิตเพชรจรัส : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5601102493   นางสาวพิมผกา   มลอา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5601105345   นางสาวธนพร   พิมพ์เดช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105363   นางสาวปวิตรา   เมาจา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105367   นางสาวพรศิริ   หมู่หัวนา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105371   นางสาวพิไลวรรณ   กองสถาน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105376   นายภานุพรรษ์   แสงเจริญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105392   นางสาววาสนา   จรรยา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105406   นายสงกรานต์   สุนทรนาคา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105408   นายสิริกุล   จูงศิริ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105409   นางสาวสุคนธ์ทิพย์   คำช้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105419   นางสาวอรัชพร   ชัยชนะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5601105424   นางสาวสุภารีย์   แหล่งห้วยไชย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5601113301   นางสาวกชพร   หล้าพรหม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113302   นางสาวกวิตา   โพธิ์เหลือ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113303   นางสาวกัญญาภัค   ไชยจะโป๊ะ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113304   นางสาวเกศินี   พิมพาภรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113306   นางสาวคำ   จะแฮ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113307   นางสาวคุณัญญา   ชิดทอง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113308   นางสาวจิรพรรณ   กันทะวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113309   นางสาวฉัตรชดารักษ์   แสงกันทา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113311   นางสาวชลกร   อภิวงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113314   นายชัยภัทร   บุญมีสุข : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113315   นางสาวชื่นกมล   สมหวัง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113316   นางสาวชุติกาญจน์   เทโพ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113317   นายณัฐชนน   วณัชวงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113320   นายทศพร   รอดหลง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113321   นายทักษ์ดนัย   กันยะมี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113322   นางสาวทิพย์สุคนธ์   จันทร์โพธิ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113323   นางสาวธัญญาสิริ   ภักดีจอหอ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113325   นางสาวนฤนาถ   หนูใจ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113326   นางสาวนันทิกานต์   แก้วมา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113327   นางสาวเนตรชนก   สุวรรณชาติ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113328   นายบรรณวิชญ์   เหลี่ยมแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113331   นางสาวประภัสสร   นงนุช : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113333   นางสาวปานฉัตร   หมื่นมะเริง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113334   นางสาวปานวรรณ   เปี่ยมปาน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113336   นายพัทธพล   เลิศวิลัย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113340   นางสาวภานุมาศ   พ่อขันชาย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113341   นายรณฤทธิ์   ชื่นเมือง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113346   นายสันติพจน์   กาบแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601113351   นางสาวสุภาวดี   รมรัตน์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5601124301   นายกิจติศักดิ์   จอมกลาง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601124315   นางสาวธิติมา   พนาวรรณ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601124321   นางสาวเพ็ญรุ้ง   โอชะขจร : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601124339   นางสาวแสงดาว   คาดหมาย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601125304   นายจีรวัฒน์   แจ้ใจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601125309   นางสาวณัฐธิดา   จันทาพูน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601125312   นายธนภัทร   หงส์หิรัญ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601125314   นายธันวา   อุดถา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601125316   นายนัครินทร์   จันทร์เขียว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601125318   นางสาวเบญจพร   แสนแพทย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601125321   นายประชัน   ธนะวงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601125324   นางสาวพรชนก   ทวีมูล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601125325   นางสาวพิมผกา   รวงคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601125328   นางสาวมินตรา   แจ่มศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601125344   นางสาวอาภาพร   เจ็กกลัด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601126309   นางสาวธรียา   แสงเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126318   นางสาวผกามาศ   สีคำ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126320   นางสาวพรสวรรค์   ทรงประทุม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126321   นางสาวพัสสมน   ชัยเงินสุวรรณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126325   นางสาวเฟื่องฟ้า   คำเจริญ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126326   นางสาวมาลีวัลย์   วงค์โห้ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126330   นางสาวลัญชนา   ทรายคำ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601126331   นางสาววนิดา   มนูญญา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5601222025   นายปฏิวัติ   ศรีไพร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601222034   นายรัชพล   อโณทัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5601222041   นายวัชรินทร์   พรหมะวัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5603101302   นางสาวกิตติยา   วงศ์จินดา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101307   นายจุติฤกษ์   แสงโชคานนท์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101310   นางสาวชัญญานุช   ไชยวงค์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101313   นายณพล   ดำสี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101315   นายเทพพิทักษ์   อนันหงษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101320   นางสาวนริสา   ปันเป็ง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101328   นางสาวพิมพรรณ   ดอนแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101334   นายวิภู   สุนทโรสถ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101336   นางสาวศศิวิมล   จิตรชนะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101342   นายสมรักษ์   ศรีเพ็ชร์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101343   นายสันทัต   พลฤทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101349   นายอภิเชษฐ์   ธงรักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603101353   นายยศวัฒน์   วงค์สมศักดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5603102307   นายณัฐวิชช์   อัศวทินพันธ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5603102309   นายธนภัทร   ใจกว้าง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5603102310   นายนพรัตน์   พุทธิยาวัฒน์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5603102315   นางสาวเพชรรัตน์   แดงปะระ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5603102317   นางสาวภารดี   ทิพย์สวัสดิ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5603102318   นายเมธี   อินทร์โก : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5603102320   นางสาวเยาวลักษณ์   ทองยอน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5603102321   นางสาวรุ่งฤดี   สุดสาร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5603102324   นางสาววรรณภา   คำมูลเมือง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5603102325   นายวีระศักดิ์   จวบความสุข : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5603102326   นายศรัญญู   หยกสินพูนทวี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5603102328   นางสาวสกาวรัตน์   นากลาง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5603102329   นางสาวสาริน   เสียงใส : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5603102330   นายสิรภพ   ไชยมงคล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5603104302   นางสาวกมลวรรณ   สุขอ่ำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5603104303   นางสาวกวินธิดา   ตาดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5603104304   นางสาวกวิสรา   ยืนยงคีรีมาศ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5603104308   นายชัยณรงค์   บุญมาปะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5603104309   นางสาวฐิรชญา   ยานวัตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5603104312   นางสาวธริชา   ศิริวัฒน์พูลเจริญ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5603104316   นางสาวนิลุบล   บัวปัน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5603104320   นางสาวพีรชนันท์   พีระเชื้อ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5603104324   นางสาวธนธรณ์   ศรีวิชัย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5603104325   นายรุ่งวิกรัย   ปัญญาหลง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5603104332   นางสาวสายธาร   สุวรรณาภา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5603104333   นางสาวสุรีภรน์   บุญสีมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5603105303   นายจักร์กฤษ   เตสทิ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5603105305   นายณัฐวุฒิ   อุปโยคิน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5603105307   นายทิศเทพ   แซ่ลี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5603105309   นางสาวธัญญาเรศ   เหล่าเขตกิจ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5603105311   นางสาวนฤมล   ทองคง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5603105312   นางสาวนันทกาญจน์   นาบำรุง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5603105315   นางสาวปรียานุช   ประจิตร์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5603105317   นางสาวภิจักศิณี   กฤษวงษ์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5603105324   นางสาวสุมลทิพย์   มอไธสง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5603105326   นางสาวอัยลดา   หอมจันทร์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
5604101301   นางสาวกนกวรรณ   สานตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101302   นางสาวกมลวรรณ   ดอกแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101307   นายจักรกฤษณ์   มณีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101308   นายจักรกฤษณ์   แสงหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101312   นายจิรายุทธ   แสงตะกัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101322   นายฐิติณัฐต์   ฉิมเย็น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101330   นายธนบัตร   ตันต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101334   นายธีรวัฒน์   สามเคี้ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101338   นายนัฐนนท์   พัดโพธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101340   นางสาวนันทิยา   เพลิดนอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101342   นางสาวเนตรชนก   แสงขาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101344   นางสาวธีร์จุฑา   นาคชลธี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101346   นายเบญจรงค์   ศรีมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101347   นางสาวปติณญา   มูลทรายคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101355   นางสาวพิชญ์สินี   อ่อนศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101358   นางสาวภัทธวรา   ดวงแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101363   นายจิรวัฒน์   จอกดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101387   นายศุภฤกษ์   พุทธิมา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101392   นายสิทธิชัย   ศรีทิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101396   นายอภิลักษณ์   หลวงหล้า : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604101398   นายอรรถพล   ศรีเฉลียว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5604102301   นางสาวกรกนก   บุญชู : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102302   นางสาวกรรณิกา   แบ่งดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102308   นางสาวจุฬารักษ์   มูลตรีพิลา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102309   นางสาวฉัตรฑริกา   แก้วประพันธ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102312   นายฐาปกรณ์   วงศ์รินทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102313   นางสาวฐิตินันท์   เพ็งมา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102314   นายธนภูมิ   ชีวรัตนพงษ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102315   นายธราพงษ์   ลุละวัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102316   นางสาวธวัลรัตน์   เบี้ยวบรรจง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102319   นางสาวธิดารัตน์   เขมะสถิตย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102320   นางสาวนพมาศ   อิ่นแก้วปวงคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102323   นางสาวนุชธิดา   เป็กธนู : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102325   นางสาวเบญจพร   สุเมธา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102326   นางสาวปรียานุช   นันต๊ะวงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102330   นางสาวพิชานันท์   สืบสอาด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102333   นางสาวพิลาลักษณ์   กันแลบ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102334   นางสาวภัทรภรณ์   ภูริทัศนานันท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102335   นางสาวภัทรศรี   เนืองเสน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102337   นางสาวยุพารัตน์   เลิศชัยวรกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102338   นางสาววทันยา   อุตมาศูรย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102340   นางสาววาสนา   แดงหม่อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102341   นายวิทวัส   เกตุดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102343   นางสาววิภาวี   ดวงทิพย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102346   นางสาวสายชล   กันทะวัง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102348   นางสาวสุพรรณิการย์   กลิ่นรัตน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102352   นางสาวสุมิตรา   คำมี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102356   นางสาวอทิตตา   บัวระภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102357   นางสาวอภิญญา   บาศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604102359   นางสาวอรอนงค์   เส้งเล่า : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5604103302   นายจตุรณ   คำชมภู : เคมี 3ชั่วโมง
5604103303   นางสาวจิตรีพันธ์   พันธุ์มาลี : เคมี 3ชั่วโมง
5604103304   นางสาวจิราวรรณ   สกลบรรพ์ : เคมี 3ชั่วโมง
5604103305   นางสาวจีราภรณ์   บรรเรียนกิจ : เคมี 3ชั่วโมง
5604103306   นางสาวชฎาพร   ปงตาคำ : เคมี 3ชั่วโมง
5604103307   นางสาวชลธิชา   มีสัมฤทธิ์ : เคมี 3ชั่วโมง
5604103309   นางสาวณัฏฐิกา   ใสกระจ่าง : เคมี 3ชั่วโมง
5604103312   นางสาวธนยพร   บุญปวง : เคมี 3ชั่วโมง
5604103313   นางสาวกิตติกานต์กร   อ่อนสมสวย : เคมี 3ชั่วโมง
5604103314   นางสาวนฤมล   วุฒิพรม : เคมี 3ชั่วโมง
5604103315   นางสาวนิศาชล   เพราะบุญ : เคมี 3ชั่วโมง
5604103317   นางสาวเบญจวรรณ   เหรียญทอง : เคมี 3ชั่วโมง
5604103318   นางสาวประภาพร   โกโสภา : เคมี 3ชั่วโมง
5604103320   นางสาวปิยนุช   หอมหวล : เคมี 3ชั่วโมง
5604103322   นางสาวพรวิมล   พรมมาบุญ : เคมี 3ชั่วโมง
5604103323   นางสาวพรสวรรค์   โพธิเสน : เคมี 3ชั่วโมง
5604103330   นางสาววชิราภรณ์   ข่มอาวุธ : เคมี 3ชั่วโมง
5604103331   นางสาววรางคณา   พรหมเมฆ : เคมี 3ชั่วโมง
5604103332   นางสาววิภาลักษณ์   สุวรรณไตร : เคมี 3ชั่วโมง
5604103333   นางสาวสมัชญา   มะลิวรรณ : เคมี 3ชั่วโมง
5604103334   นางสาวสารินี   พรมดี : เคมี 3ชั่วโมง
5604103335   นายสุทธิพงศ์   พวงทอง : เคมี 3ชั่วโมง
5604103336   นางสาวสุธิดา   ตาคำเที่ยง : เคมี 3ชั่วโมง
5604103340   นางสาวหทัยรัตน์   คำผง : เคมี 3ชั่วโมง
5604103343   นางสาวอติกานต์   ธัญพิชชา : เคมี 3ชั่วโมง
5604103344   นายณฐพร   ชีชะนะ : เคมี 3ชั่วโมง
5604103346   นางสาวอัจฉราภรณ์   ปัญจบุตร : เคมี 3ชั่วโมง
5604103347   นางสาวอัญชนา   จรรยา : เคมี 3ชั่วโมง
5604103348   นางสาวอารยา   หล้ายวน : เคมี 3ชั่วโมง
5604103349   นางสาวอารียา   คุ้มทอง : เคมี 3ชั่วโมง
5604104301   นางสาวกรกนก   รุ่นบาง : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104308   นางสาวธีราภรณ์   มณีวรรณ : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104311   นางสาวนิตยา   อรุณสิทธิ์ : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104312   นางสาวนินนา   นพศรี : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104314   นางสาวประภารัตน์   มูลมาวัน : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104317   นางสาวผกาพันธุ์   เชียงจันทร์ : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104318   นางสาวพรรณิดา   ยาวิลาศ : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104319   นางสาวพรสุรีย์   ลาวน้อย : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104320   นางสาวพัชรนันท์   เมินหมื่นไวย : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104323   นางสาวแพรวผกา   ไชยโยกาศ : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104324   นายไพรฑูรย์   รัตนวงษ์ : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104327   นางสาวภาชฎา   สันติสุขวนา : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104330   นางสาวรุจิรัตน์   จันทะคุณ : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104333   นางสาวศลิษา   เขียววัดจันทร์ : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104335   นางสาวศิริรัตน์   เชาว์สุรี : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104337   นางสาวสุดา   ปัญญาอินทร์ : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104338   นางสาวสุนิษา   พิมสาร : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104339   นางสาวสุภาพร   สลีสองสม : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104340   นายสุวพจน์   ผจงจิตยางกูร : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104342   นางสาวหทัยรัตน์   กันทะอุโมง : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104343   นายอนุชา   ศรีสุวรรณ : สถิติ 3ชั่วโมง
5604104344   นางสาวอรนิสา   หอมอาจ : สถิติ 3ชั่วโมง
5604105303   นางสาวกาญจนา   ไชยลังการ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105307   นางสาวเกษฎาภรณ์   สีหาราช : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105313   นายเจนณรงค์   ผิวจันทร์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105319   นายธนธัช   สมฤทธิ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105320   นางสาวธีมาพร   โกศัยเสวี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105329   นายพะวิชา   ไพรัชชาตินิยม : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105333   นายภานุพันธ์   เขียวดี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105334   นายภูเบศร์   ขันโท : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105336   นายมนัสพงษ์   นิพาพันธ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105337   นางสาวรัตติกาล   เกตุแก้ว : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105340   นายฤทธิ์ชัย   สมศรี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105342   นางสาววราภรณ์   ใจกาศ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105352   นายสหรัฐ   ตะบองเหล็ก : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105356   นางสาวสุธิตา   วงค์ชัย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105359   นางสาวหทัยกาญจน์   ทองศรี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604106301   นางสาวกุลสตรี   เพชรเขียว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106305   นางสาวชนัดดา   มีคุณสุต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106309   นายณัฐธรรม   อารีศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106310   นายณัฐิวุฒิ   ยศน้อย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106313   นายธนบดี   ลีละประยูร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106315   นางสาวธารารัตน์   วงศ์แสนสี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106317   นายธีระวุฒิ   โพธิ์นอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106319   นางสาวนัจรินทร์   สหะชาติมานพ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106322   นางสาวบุษยามาศ   ยาวิชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106324   นายปารัช   เลิศปรีชาสกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106325   นายพงศ์พีระ   คุณดิลกบริรักษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106329   นางสาวมัณฑนา   ขาวขำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106330   นายรชต   อิทธิวรานันท์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106331   นางสาวรสสุคนธ์   อินทจักร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106332   นางสาวรัตนาพร   กิติมา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106334   นางสาวลักษณ์ชนก   ธิวะโต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106340   นายศุภกิต   ชิดทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106343   นายสรรพสิทธิ์   รัตนดิลกกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604107345   นายเสกสรร   ตาสา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604108301   นางสาวกมลวรรณ   เรืองศรีจันทร์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108303   นางสาวกาญจนา   สมฤทธิ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108305   นายณัฐสิษฐ์   ยศวงศ์รัศมี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108307   นายนัฐดนัย   นามภิชัย : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108308   นางสาวนารี   กำบิน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108312   นางสาวแพรขวัญ   เกตุรมย์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108313   นางสาวมัฑนา   เกตุพันธ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108314   นางสาวมัณฑนา   สุวรรณมณี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108317   นางสาววราภรณ์   เนตรนิลพฤกษ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108324   นางสาวสุนิสา   เชียงแขก : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108325   นางสาวสุพรทิพย์   ทาปัญญา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108328   นางสาวอภิญญา   ทองมงคล : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5605101301   นางสาวกฤติยาภรณ์   ประสานสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101319   นางสาวจุรีนุช   สุขคำเมือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101329   นายณัฐสิทธิ์   คำพุฒ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101335   นายทินภัทร   จันทูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101341   นางสาวธัญวรัตม์   วงศ์จักร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101342   นางสาวธีมาพร   เดชธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101346   นางสาวนวพรรษ   อาบสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101358   นางสาวปัทมาภรณ์   เลิศจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101379   นางสาวรัตนาภรณ์   กาบมาลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101381   นางสาวลลิตา   มาทะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101386   นางสาววราภรณ์   กาบุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101388   นางสาววัชรีภรณ์   พรมยะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101394   นางสาวศรีสุดา   คำดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101406   นางสาวสุวนันท์   มิตรขุนทด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605101410   นางสาวอรวรรณ   หลวงพันธ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5605104309   นางสาวจุฑามาศ   จิณะมูล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104317   นางสาวชลกานต์   รังษี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104326   นายณัฐิกรณ์   สุภาพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104331   นางสาวธนภรณ์   กลิ่นฟุ้ง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104336   นางสาวธัญวรรณ   บุญเหลือ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104337   นางสาวธิดารัตน์   รัตนะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104338   นางสาวนวลปรางค์   แสนวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104352   นางสาวปิยรัตน์   วรรณแก้ว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104354   นางสาวปุณณภา   จันทร์สอาด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104355   นางสาวผกาวรรณ   นาคพิมาย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104356   นางสาวพชรนันท์   สุกรัตน์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5605104360   นายพัฒน