กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ สนม. ให้มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

วันที่เริ่มต้น 26/08/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 26/08/2564 เวลา 12:00
สถานที่จัด Microsoft Team 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในปัจจุบันการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT ระบบนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลหรือ Digital Service การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ERP ตลอดจนศูนย์ข้อมูลกลาง Datacenter & MJU Dashboard โดยครอบคลุมทั้งภารกิจสำนักงานมหาวิทยาลัยและในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้เกิดการใช้งานระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล งปม. 2564 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน สามารถพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการและการให้บริการ ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน การจัดการความรู้
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 65 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   65 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล