อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายภาพให้สวยด้วยสมาร์ทโฟน”

วันที่เริ่มต้น 17/08/2564 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 17/08/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวคิดและนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานโดยภาพรวมขององค์การในทุกมิติ เพื่อสนองตอบพันธกิจหลักให้ครอบคลุมทุกด้าน ไปพร้อมกับการมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา ให้ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ ทัศนียภาพ สังคม จิตปัญญา เพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความเข้มแข็ง อดทน สู้งาน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้, สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และองค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) คือ เสริมสุข สร้างสุขภาพดี ความคิดดีสร้างงานที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคน พัฒนางานและกระบวนงาน สร้างความสุขอย่างยั่งยืนในการทำงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีไปพร้อมกันอย่างเป็นระบบ เหมาะสมตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพราะคนคือหัวใจหลักในการพัฒนาองค์การ หากคนทำงาน มีความสุข จะส่งผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน และตอบสนองความต้องการในงานได้อย่างหลากหลาย

ในการนี้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนางาน ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร ใส่ใจในการสร้างบรรยากาศในที่ทำงาน ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความสุขอย่างยั่งยืนในการทำงาน ทั้งในเวลาและนอกเวลาการทำงาน เพราะมีความเชื่อว่าถ้าบุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และขับเคลื่อนองค์การ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ก็จะมีจิตใจที่ดี เข้มแข็ง และพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ได้มีส่วนร่วมและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับบริบทขององค์การ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาองค์การ ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และองค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) ต่อไปในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 2.3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   23 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล