โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3

วันที่เริ่มต้น 14/07/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/08/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด อบรมออนไลน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะศิลปศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ซึ่งการที่จะไปถึงเป้าหมายได้นั้น มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม เนื่องจากในปัจจุบันมีการทำวิจัยในคนเพิ่มมากขึ้น นักวิจัยจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักจริยธรรมของการวิจัยในคน จึงจะทำให้การดำเนินงานวิจัยมีความถูกต้องตามหลักจริยธรรม เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร แบบแสดงความยินยอมอาสาสมัคร กระบวนการขอความยินยอม รวมถึงมีการจัดกลุ่มอภิปรายการพิจารณาโครงการวิจัย เป็นต้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ต้องไปอบรมจากหน่วยงานอื่นๆ คณะศิลปศาสตร์ จึงขอจัดโครงการดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   162 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล