โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"

วันที่เริ่มต้น 23/06/2564 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 30/09/2564 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สื่บเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 มีมติเห็นชอบจัดโครงการตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) และสอคล้องกับแนวคิดจากนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทิศทางมุ่งเน้นผลผลิตด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาทักษะและระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสทธิภาพ ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ปรับเปลี่ยนสถานะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการต่างๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฎิบัติงานและผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ โดยได้กำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรประเภทสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามเส้นทางในการทำงาน และการสร้างผลงานทางวิชาการของบุคลากร ถือว่าเป็นพันธกิจหลักในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น บุคลากรประเภทสนับสนุน ในระดับมหาวิทยาลัย จึงต้องให้ความสำคัญในการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อใช้ประเมินเลื่อนเงินเดือนและกำหนดกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกด้วย และจากการสำรวจข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2564 (โครงสร้างอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้อมูล ณ 15 มิถุนายน 2564 ) พบว่าบุคลากรตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 681 คน แต่ยังอยู่ในตำแหน่งระดับปฎิบัติการ (ทั้งที่มีคุณสมบัติสามารถยืนขอตำแหน่งชำนาญการ) จำนวน 446 คน โดยเฉพาะปีจจุบันมีผู้ที่รับเงินเดือนขั้นสูงของระดับปฎิบัติการ (เงินเดือนขั้นสูง 48,000 บาท) จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก และเพราะสาเหตุใดพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนเหล่านี้ ถึงไม่สามารถผลิตผลงานวิชาการได้มากขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการ การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรประเภทสนับสนุน โดยจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าตรงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   234 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 3600 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   3600 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้าร่วมรับทราบแนวทางการพัฒนาผลงานประจำเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรประเภทสนับสนุน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล