โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการประเมินหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่เริ่มต้น 07/10/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 07/10/2564 เวลา 14:00
สถานที่จัด ห้องรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนาคุณภาพ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนาคุณภาพ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมนาเชิงปฏิบัตการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมประกันคุณภาพ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 27 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   23 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   4200 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 2990 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนากิจ เป็นผู้บรรยายในโครงการโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อบังคับการประเมินส่วนงาน ให้มีการประเมินส่วนงานสนับสนุน 5 ส่วนงาน ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2564 มาตรา 49 โดยได้ชี้แจงและร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมโครงการในประเด็น ดังนี้
- วัตถุประสงค์ของการประเมินส่วนงานสนับสนุน
- กรอบแนวคิดของการประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน
- กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน
- กำหนดการตรวจประเมินฯ
พร้อมทั้ง การชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนงาน ตามตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ผลประเมินคุณภาพการให้บริการตามแนวทาง SERVQUAL
2) ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ CUPT QMS Guidelines
3) ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ส่วนงานกำหนด
4) ความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี
ทั้งนี้ ภายในโครงการได้มีการกำหนดประธานและคณะกรรมการประเมินส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบทุก 5 ส่วนงาน และ 15 หน่วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว
เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการ :
https://docs.google.com/presentation/d/1PASekOAmfhsc6jUc7lcV9B7AbbLVNeZ83Ni0THfikMg/edit#slide=id.ge75f13323f_0_0
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล