โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม"

วันที่เริ่มต้น 16/09/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/09/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับกองกลาง จัดฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม นั้น และประกอบกับแนวคิดที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสารถือเป็นงานที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับทุกองค์กรและในปัจจุบัน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและการสื่อสาร และสิ่งที่สำคัญคือการใช้ภาษาที่ดี ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้อย่างตรงประเด็น เข้าใจง่าย ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการหรือผู้ที่ทำงาน สายสนับสนุนทั้งการบริหารงาน งานวิชาการ ฯลฯ จำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะของการทำงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเขียนหนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือ บันทึกรายงานได้จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจภาษาในการเขียน การเลือกใช้ถ้อยคำ ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจระเบียบงานสารบรรณอย่างถูกต้องเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ด้านสารบรรณของทุกส่วนงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับกองกลางสำนักงานมหาวิทยาลัย และคุณอำนวย กลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม” เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติกลุ่มดังกล่าว สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   243 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล