โครงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่เริ่มต้น 08/04/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 08/04/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน และระบบสารสนเทศ มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แต่โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ได้ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มความสามารถการใช้งานในด้านต่างๆ ซึ่งบางอย่างผู้ใช้ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของโปรแกรม ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรในสายสนับสนุนวิชาการให้สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัด โครงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการและสามารถนำความรู้มาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   55 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล