โครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564
RISK
วันที่เริ่มต้น 30/08/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 30/08/2564 เวลา 12:00
สถานที่จัด กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนาคุณภาพ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนาคุณภาพ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในนับเป็นองค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดแล้ว ยังสามารถเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์และเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่สำคัญ ที่ช่วยลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน จึงได้กำหนดให้หน่วยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน ได้แก่ คณะ/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของทุกส่วนงานและของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้รับผิดชอบของ
ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไข
อีกทั้ง ยังสามารถเข้าใจและทราบแนวทางการจัดวางการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การกำหนดแผน รายงานผล รวมถึงการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงได้ ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมสัมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   90 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล