ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (24 พย 2563)

วันที่เริ่มต้น 24/11/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 24/11/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนาคุณภาพ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนาคุณภาพ 1
คณะบริหารธุรกิจ 2
คณะเศรษฐศาสตร์ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 6

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (24 พย 2563)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมประกันคุณภาพ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 21 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   21 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล