โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่เริ่มต้น 15/11/2563 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 15/11/2563 เวลา 20:30
สถานที่จัด ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะบริหารธุรกิจ 8
คณะวิทยาศาสตร์ 21
ภูสิต ปุกมณี
รัชดาภรณ์ ปันทะรส
ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
เพชรลดา กันทาดี
บุรัสกร นันทดิลก
กมลเทพ มีคำ
สิตา ชากฤษณ์
ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์
ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
สายัณห์ อุ่นนันกาศ
เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
ปราณรวีร์ สุขันธ์
ชูพงษ์ ภาคภูมิ
ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
มยุรา ศรีกัลยานุกูล
แสงทอง พงษ์เจริญกิต
ยุพเยาว์ คบพิมาย
วิรันธชา เครือฟู
สุภาพร ดาวทอง
อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 7
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 4
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 2
คณะศิลปศาสตร์ 8
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 4
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1
วิทยาลัยนานาชาติ 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 73

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลการเรียน (OBE : Outcomes Based Learning) เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถตอบสนองแนวทางการพัฒนาหลักสูตรได้เป็นอย่างดี การที่หลักสูตรจะสามารถการรับรองคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในปัจจุบัน แนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะแสดงให้ผู้เรียน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์และแนวทางการประเมิน ซึ่งทุกฝ่ายสามารถรับรู้ได้จากคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาในระยะสั้นสามารถรับรู้ได้ในเบื้องต้นจากการที่บัณฑิตได้งานตรงตามสาขาที่ตัวเองเรียนมา และในระยะยาวยังสามารถดูได้จากการที่บัณฑิตสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองก้าวสู่ตำแหน่งในสายวิชาชีพที่สูงขึ้นในการประกอบอาชีพของตนเอง
ดังนั้น การที่อาจารย์ผู้สอนจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสามารถประยุกต์นำมาใช้ในการสอนเพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ได้รับการยอมรับรวมทั้งสามารถประกอบอาชีพ (Entrepreneurial Mindset) ตามสาขาที่ตนศึกษามาได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน การเสวนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   80 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล