นำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ แห่งชาติครั้งที่ ๙
-
วันที่เริ่มต้น 25/06/2564 เวลา 9:30 วันที่สิ้นสุด 25/06/2564 เวลา 11:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยสุรนารี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุรนารี
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยมีผู้ร่วม คือ คุณแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์, คุณเจนรงค์ คำมงคุณ, คุณวุฒิชัย ลัดเครือ เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อ ของไก่ลูกผสมระหว่างพ่อไก่พันธุ์แท้ ๖ พันธุ์กับแม่ไก่เนื้อทางการค้า งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ แห่งชาติครั้งที่ ๙
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 1.3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยมีผู้ร่วม คือ คุณแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์, คุณเจนรงค์ คำมงคุณ, คุณวุฒิชัย ลัดเครือ เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อ ของไก่ลูกผสมระหว่างพ่อไก่พันธุ์แท้ ๖ พันธุ์กับแม่ไก่เนื้อทางการค้า งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ แห่งชาติครั้งที่ ๙
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล