โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
MJU Leadership Program 2021
วันที่เริ่มต้น 07/04/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 08/04/2564 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 3

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2564 ได้พิจารณารับรองผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมมีมติให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก 3 เดือน เพื่อร่วมวิเคราะห์และเสนอแนวทางทางการพัฒนาตามผลการประเมินของหัวหน้าส่วนงาน
ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2564 จึงมีมติให้จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นในหัวข้อ "การบริหารและพัฒนาส่วนงานในภาวะวิกฤต เพื่อตอบโจทย์การพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" โดยจะได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมปาฐกถาและบรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัย เพื่อที่ผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัย เพื่อที่ผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัย จะสามารถนำความรู้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารในมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาหรือแนวทางการจัดการแก้ไข และป้องกันปัญหาเชิงรุก เพื่อให้การบริหารส่วนงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมสัมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 159 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล