โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 20 เมษายน 2564

วันที่เริ่มต้น 20/04/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/04/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนาคุณภาพ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนาคุณภาพ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินฯ กับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และรวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมการเป็นผู้ประเมินฯ ร่วมกับ AUN อาเซียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรในการทำหน้าที่ผู้ประเมินให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประเมินทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการตรวจประเมิน โดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเกณฑ์และมีความเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ประเมิน) ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดทักษะในการทำหน้าที่ผู้ประเมินฯ ตามแนวทางการประเมินของเกณฑ์ AUN-QA อันจะนำไปสู่การประเมินคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล