โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง

วันที่เริ่มต้น 28/08/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 28/08/2563 เวลา 14:30
สถานที่จัด ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกลาง หน่วยงานภายใน  งานสภาพนักงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 3
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 4

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
1. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณโดยใช้สื่อ Infographic โดยประธานสภาพนักงาน
2. กิจกรรมการเสวนาในเรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและนโยบายการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดย ศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ จินายน รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง โดยมีประธานสภาพนักงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน การเสวนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   19600 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 19100 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล