โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประเภทสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่เริ่มต้น 11/08/2563 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 11/08/2563 เวลา 14:00
สถานที่จัด ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการให้พนักส่วนงานของมหาวิทยาลัยมาทำการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (บริหารคนเก่ง) จำนวน 10 อัตรา และบรรจุเป็นพนักงานราชการ อีกจำนวน 14 อัตรา ดังนั้น เพื่อให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยจากท่านอธิการบดี และสิทธิต่างๆ ในการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ จากกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ขึ้น

รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แผน 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ในมิติที่ 1 การบริหาร ทรัพยากร บุคคลเพื่อ รองรับ วิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ 1.เพื่อจัดทำแนวทางและ วิธีการบริหารทรัพยากร บุคคลให้ได้ “คนดี คนเก่ง” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธิ์ที่ 2. พัฒนา Training Road map สำหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามเส้นทางที่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมทั่วไป
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 35 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล