โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน
SAR
วันที่เริ่มต้น 31/07/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 31/07/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนาคุณภาพ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้การจัดโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงให้จัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดังต่อไปนี้
1)สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2)สำนักงานมหาวิทยาลัย 3)คณะ 4)ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 5)วิทยาลัย 6)สำนัก โดยให้มีการประกันคุณภาพและการประเมินตามมาตรา 49
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2562 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ส่วนงานที่มีการเรียนการสอน ได้แก่ 1)คณะ 2)ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ 3)วิทยาลัย ได้มีการประกันคุณภาพภายในด้วยแนวทาง CUPT QMS Guidelines และส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ 1)สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2)สำนักงานมหาวิทยาลัย 3)สำนัก ได้มีการประกันคุณภาพภายในด้วยระบบและหลักเกณฑ์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดังนั้น เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน สามารถดำเนินไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน จึงได้มอบหมายให้กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องเกณฑ์การประเมินคุณภาพและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน เพื่อถ่ายทอด
แนวทางการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนตามระบบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 76 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   70 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล