โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมคณะผลิตกรรมการเกษตร สู่ Go Eco U.

วันที่เริ่มต้น 30/05/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/05/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะผลิตกรรมการเกษตร 70
เขมินทรา ติ๊บปัญญา
เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
กิตติชัย เกตุจิ๋ว
อารีย์ นามเมือง
พิกุล โพธิวงค์
อารีรักษ์ วิชัยศรี
พิกุล นิลวาส
พุฒิสรรค์ เครือคำ
เกศริน ขยัน
รัตน์นรี ปะมาละ
พัชรินทร์ อลิปริยกุล
สายชล วิมานทอง
สุรัตน์ เสาร์คำ
ธารารัตน์ เชื้อวิโรจน์
หทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย
กนกพร นันทดี
นรินทร์ สุจริต
ศศิธร ปัญญา
เขต ศรีพรรณ
อัชฌา เทพศิริ
อภิริยา นามวงศ์พรหม
ปาณิศา วงค์ใส
เดือนวิสาข์ สิงหะภักดี
อัยวริญ แก้วชิต
กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง
ประสิทธิ์ ทาริเดช
บุญเลิศ วิชัยศรี
คนึง เมฆสุวรรณ
สานิตย์ คำตุ้ย
สุดใจ วรรณวิชิต
กิตติศักดิ์ พุทธวงค์
ณัฐวุฒิ พิมพ์คำไหล
อนุศิษฏ์ บุญทาแดง
สาวิกา กอนแสง
เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
กรวิกา บุญมาวรรณ์
อรชร ศรีดวงแก้ว
สุริยัน จันต๊ะมงคล
นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า
อรทัย จันต๊ะมงคล
เบ็ญจา บำรุงเมือง
นงลักษ์ ชูพันธ์
สุพจน์ ดวงรัตน์
กชนก ราชเมืองมูล
ทับทิม ใจมุก
ประกอบ สุจริต
เพลินพิศ พรหมจารีย์
สุลาวัลย์ อาทิตย์
บัณฑิต ต๊ะเสาร์
สุจิรา ทิวจิรกุล
จิราพร หลงปันใจ
เกียรติยศ บุญเรือง
ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว
สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
นงวัย ภักดิ์สันติพงศ์
สุภาภรณ์ สิริกรม
กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์
เสริมศักดิ์ พรหมจารีย์
จำรัส สายเขียว
อาทิตย์ จิโน
อำไพ ออนศรี
ประดิษฐ์ ฟูจันทร์ใหม่
ดวงจันทร์ ขยัน
ประสิทธิ์ จันทร์ตาธรรม
สายสกุล ฟองมูล
นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
กานต์พนธ์ ชุมภู
ธีระชัย ศรีทอง
ภินัณญา เหมืองคำ
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 70

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล