กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 Meet the Dean: เตรียมความพร้อม เรียนรู้ สู่การทำงานวิถีใหม่ (New Normal)

วันที่เริ่มต้น 23/06/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/06/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการประชุมสัมนนาบุคลากรเป็นประจำทุกปีงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 นี้ คณะศิลปศาสตร์จะต้องดำเนินภารกิจของคณะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัมนาของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องแจ้งแนวทางการบริหารงาน นโยบาย ตลอดจนเป้าหมายของการทำงานของคณะให้บุคลากรได้รับทราบ และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ กับผู้บริหาร ตามแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยโครงการประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 : Meet the Dean ได้กำหนดจัดกิจกรรม 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมนาเชิงปฏิบัตการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 96 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล