โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)

วันที่เริ่มต้น 12/10/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/10/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากการดำเนินงานสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การขับเคลื่อนและทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการนำข้อมูลที่ได้มาจากผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ผลประเมินคุณภาพภายใน และผลตามคำรับรองในการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมายนั้น การดำเนินโครงการนี้นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา การทบทวน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการวางแผนการดำเนินงาน และการบริหารงานของคณะผลิตกรรมการเกษตร จึงจำเป็นที่จะต้องให้บุคลากรทุกสายงานและทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยใช้กระบวนการการให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/ กิจกรรม การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ของคณะอย่างมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน การจัดทำโครงการนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกๆ ปี และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันภายนอกหน่วยงาน เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการทำงานอีกทางหนึ่ง จึงได้จัดโครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ขึ้น ในพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมนาเชิงปฏิบัตการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล