โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (สำนักงานคณบดี)

วันที่เริ่มต้น 26/08/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/08/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
แนวโน้มจากโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและมึความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสามารถแข่งขันและดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง พิจารณาจากบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. 2560-2564 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม แผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบ 100 ปี นโยบายและทิศทางการพัฒนา (Roadmap) ภายใต Knowledge of Agricultural Park Transformer (KAP) ของมหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาการเกษตรของชาติ โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2569

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของคณะผลิตกรรมการเกษตรให้ทันต่อสถานการณ์ ตามแนวนโยบายของหน่วยงานจึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษาในการวางแผนการดำเนินงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตอบสนองความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล