กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย

วันที่เริ่มต้น 02/09/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 02/09/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคสมัยผู้สูงอายุจึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น คนส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคมากยิ่งขึ้น จึงมีการดูแลในเรื่องของการดูแลตัวเองและบุคคลที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เรื่องการดูแลตัวเองในการบริโภค การทำการเกษตรจึ่งมีบทบาท มากยิ่งขึ้นในโลกปัจจุบัน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรที่หลากหลาย และมีองค์คามรู้ด้านเกษตรสาขาต่างๆ เช่น พืชไร่ พืชสวนดินและปุ๋ย อารักขาพืช สมุนไพร เกษตรเคมีและการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รวมทั้งองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรย์ที่เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเห็นว่าการใช้สารเคมีซึ่งเป็นอัตรายต่อตัวเอง และบุคคลทั่วไป ซึ่งคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำกคัญ ในการเรียนการสอน และการทำวิจัย รวมทั้งการให้องค์ความรู้ต่อผู้ที่สนใจในเรื่องทางการเกษตร โดยการให้ความสนใจที่จะส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ามาศึกษา และยังให้ความสนใจกับเรื่องทางการเกษตรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ช่วยสนับสนุน และส่งเสริมที่จะให้เกษตรกรที่มีความสนใจทางด้านการเกษตรได้มีความรู้มากยิ่งๆขึ้น เพราะในคณะผลิตกรรมการเกษตรทุกหลักสูตร มีองค์ความรู้ทางด้านการบริการวิชาการทีสามารถทำให้เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพ
คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลัก ซึ่งการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะฯ โดยการบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เริ่มจัดตั้งฐานเรียนรู้การเกษตรขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดยรวบรวมผลงานวิจัยและประสบการณ์ของบุคคลากรในคณะผลิตกรรมการเกษตร ออกมาเพื่อถ่ายทอดและบริการวิชาการในรูปแบบของฐานเรียนรู้ทางการเกษตร ในระยะแรกได้รับการสนับสนุนงบประถมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.) ต่อมาทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่ฐานเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุปันการดำเนินงานของฐานเรียนรู้ที่มีความเข้มแข็งจนสามารถพัฒนาจากฐานขึ้นเป็นศูนย์ โดยฐานเรียนรู้การเกษตรได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อบริการให้แก่นักศึกษา บุคคลากร เกษตรกรและผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากมาย จากกิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะผลิตกรรมการเกษตรมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระบบและกลไกลการขับเคลื่อนโดยมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งการนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ
ในปัจจุบันคนเริิ่มสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นและประชาชนทั่วไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์ หมายถึงการทำการเกษตรด้วยหลักการที่ให้ความสำคัญกับสภาพทางธรรมชาติ การผลิตทางการเกษตรที่ให้ได้ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและการผลิตที่หลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน น้ำ และอากาศ โดยการใช้สารอินทรีย์ในขั้นตอนการผลิต การทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ปลูกข้าวในระบบอินทรีย์ ซึ่งระบบการผลิตดังกล่าวนี้เกษตรกรก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีเมื่อเทียบกับระบบการผลิตที่มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ดีตามองค์ความรู้ต่างๆด้านการผลิตในระบบอินทรีย์ยังไม่แพร่หลายมานัก ด้วยปัจจัยหลายประการทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวเกษตรกรเอง หน่วยงานที่ส่งเสริม รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนการผลิตในระบบ เนื่่องจากการปรับพื้นที่เพาะปลูกให้เป็นระบบอินทรีย์ต้องอาศัยระยะเวลา ตลอดจนการขาดความรู้ความเข้าใจหรือการรับข้อมูลอย่างไม่ครบถ้วนของเกษตรกรและผู้ที่เก่ี่ยวข้องนับเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานส่งเสริมการผลิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมนาเชิงปฏิบัตการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล