โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
Human Resource Development Plan Project Fiscal Year 2021
วันที่เริ่มต้น 28/09/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/09/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อมุ่งให้บุคลากรทุกระดับและทุกสายงานของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีขีดความสามารถในระดับนานาชาติและทำงานอย่างมีความสุข ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการปฎิบัติราชการที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และครอบคลุมถึงเป้าหมาย แนวทางการดำเนินกิจกรรม และกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดแผนมาจากผลการประเมินการดำเนินงานของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2563 รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 ผลการประเมินตนเองของบุคลากรตามสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งทำให้ทราบช่องว่างของระดับมาตรฐานสมรรถนะกับที่เป็นอยู่จริงของบุคลากร การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นที่การพัฒนาระบบ การบริหารคนดี คนเก่งและการอบรมภายใต้ Competency based โดยมีรูปแบบการอบรมและการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งโดยรวมแล้วแผนพัฒนาดังกล่าวจะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร มุ่งความเป็นเลิศในระดับระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสตรวจสอบได้ และสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้เกิดคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   67 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล