กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่เริ่มต้น 14/09/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/09/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ในการกำหนดแผนการดำเนินงาน และได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารคณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมนาเชิงปฏิบัตการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 45 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   46 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 63900 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
บุคลากรทุกระดับได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารคณะ และได้มีบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการดำเนินงานของคณะ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล