โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทักษะการเขียนบทความข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพ”

วันที่เริ่มต้น 25/09/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 25/09/2563 เวลา 17:30
สถานที่จัด ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) และดูงานสัจจรบริษัทชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง ฝ่ายสื่อสารองค์กร หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 5
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 6

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งเครือข่ายสื่อสารองค์กรจากทุกคณะ/สำนัก เพื่อทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ ประสานการทำงานและเผยแพร่ข่าวกิจกรรมของแต่ละคณะให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น
ในการนี้ ที่ประชุมเครือข่าย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากวงการสื่อสารมวลชน ได้แก่ คุณมนตรี ตระกูลสมบัติ อสมท. MCOT และวิทยากรด้านการถ่ายภาพจาก แคนนอน ประเทศไทย มาร่วมจัดกิจกรรมเวิร์คช้อปให้แก่เครือข่ายสื่อสารองค์กร ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมนาเชิงปฏิบัตการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 45 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   45 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล