โครงการประชุมชี้แจง "แนวทางการดำเนินการโครงการในลักษณะ Project Base ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

วันที่เริ่มต้น 20/02/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 20/02/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแผนงาน หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 5
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 6

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภา และกระบวนการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ผ่านความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณการพิจารณาในวาระที่ 2 ไปแล้วนั้น เดิมคาดว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะประกาศใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จะเป็นโมฆะหรือไม่ หลังกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน อาจส่งผลให้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ล่าช้าออกไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับส่วนงานที่ได้รับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณในลักษณะ Project Base ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์ ยังคงสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   137 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   4000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 2700 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้มอบนโยบาย กรอบแนวทาง การดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรในลักษณะ Project Base ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล