โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”

วันที่เริ่มต้น 28/01/2563 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 28/01/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแผนงาน หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ “ทิศทางและยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อครบการก่อตั้ง 100 ปี ในปี พ.ศ. 2577” โดยแผนดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญภาพของแม่โจ้เมื่อครบปีที่ 100 คือ "แม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาตามศาสตร์ของพระราชาโดยมีเกษตรเป็นฐานรากสร้างระบบนิเวศแห่งสังคมอุดมปัญญานำพาสังคมชุมชนสู่โลกสีเขียวด้วยการร่วมแรงแบ่งปันเป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์ความรู้ใหม่ ที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี บุคลากรและการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตามบริบทของภูมิเศรษฐกิจและภูมิสังคมทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาชีวิตที่ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ทั้งนี้มีปัจจัยแห่งความสำเร็จของแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปสู่ปี 2577 ครบ100 ปีของการจัดตั้งจะสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับ
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องมีศรัทธา มีความเชื่อเรื่องของการเปลี่ยนผ่านที่จะไปสู่ความสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ด้วยค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
2. ความรู้ความเข้าใจในแผนการเปลี่ยนผ่านอย่างถูกต้องและถ่องแท้ทุกระดับในองค์กร
3. ความพากเพียรในการลงมือสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อ ไม่ขาดตอนหรือสะดุดหยุดลง ทุกคนต้องเข้าใจว่าเป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยโดยส่วนร่วมไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
4. ต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และเป้าหมายไม่บิดเบือนหรือผิดเพี้ยนไปจนไม่รู้วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
5. ต้องรู้ตัวตลอดเวลาว่าแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นมีความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะนำแม่โจ้ไปสู่เป้าหมายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอน ความสำเร็จจะทำให้แม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่เป็นที่พึ่งของสังคมและมีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ หากลืมตัวและไม่เห็นความสำคัญความจำเป็นของแผนแล้ว ก็จะทำให้แม่โจ้เสียเวลา หลงทางและล้าหลังไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด

ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 67/2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่
1. ทบทวนและสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณากำหนดเป้าหมายทิศทางการดำเนินการตลอดจนการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยุทศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้และยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การผลิต การบริการ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาพื้นที่การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ การอํานวยความสะดวกในภาคธุรกิจการเกษตร
3. จัดให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมชี้แจงและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล และ
4. เรื่องอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและได้สรุปข้อมูลแนวทางการทบทวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป ดังนั้นจึงได้มีการจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวสู่การปฏิบัติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมนาเชิงปฏิบัตการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การวางแผนและพัฒนา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3.5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   23200 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 3000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารมีความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 ไปในทิศทางเดียวกัน และได้กำหนดเจ้าภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อถ่ายทอดไปยังหน่วยงานและบุคลาการให้ถือปฏิบัติต่อไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล