โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่เริ่มต้น 01/09/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 01/08/2563 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแผนงาน หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นการดำเนินงานปีงบประมาณใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์องค์กร เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบททั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้การทบทวนยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมสัมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การวางแผนและพัฒนา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   156 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   22000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 18090 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล