โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
Human resource development plan project Budget year 2020
วันที่เริ่มต้น 21/10/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/10/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องพลอยชมพู โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อมุ่งให้บุคลากรทุกระดับและทุกสายงานของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีขีดความสามารถในระดับนานาชาติและทำงานอย่างมีความสุข ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการปฎิบัติราชการที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และครอบคลุมถึงเป้าหมาย แนวทางการดำเนินกิจกรรม และกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดแผนมาจากผลการประเมินการดำเนินงานของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2562 รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการประเมินตนเองของบุคลากรตามสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งทำให้ทราบช่องว่างของระดับมาตรฐานสมรรถนะกับที่เป็นอยู่จริงของบุคลากร การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้นำวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามแผนกลุยุทธ์ของการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของปีงบประมาณ 2563 โดยเน้นที่การพัฒนาระบบ การบริหารคนดี คนเก่งและการอบรมภายใต้ Competency based โดยมีรูปแบบการอบรมและการเรียนรู้ที่หลากหลาย และครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ 5 มิติ ที่ ก.พ.ร. กำหนด ซึ่งโดยรวมแล้วแผนพัฒนาดังกล่าวจะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร มุ่งความเป็นเลิศในระดับระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสตรวจสอบได้ และสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้เกิดคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมสัมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล