กิจกรรม "พัฒนาระบบงานบริหารจัดการด้านวันลาออนไลน์"

วันที่เริ่มต้น 25/07/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/07/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น หน่วยงานจึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน และการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น คณะฯจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและนำไปสู่การพัฒนางานให้รวดเร็ว ทันสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตลอดถึงการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของคณะฯ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล