สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

วันที่เริ่มต้น 20/08/2562 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 20/08/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแผนงาน หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 4
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 4

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์องค์กร เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย อย่างมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมนาเชิงปฏิบัตการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การวางแผนและพัฒนา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   238 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   48500 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 35290 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์องค์กร ทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล