โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

วันที่เริ่มต้น 21/03/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/03/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรม Look at Home จังหวัดลำพูน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ทางด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระงานที่แตกต่างไปตามลักษณะงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในกองการเจ้าหน้าที่ จึงต้องพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร และแผนการจัดการความรู้ของกองการเจ้าหน้าที่ ตาม competency model เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และต่อยอดสู่แผนพัฒนาตนเอง ให้บุคลากรได้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการความรู้กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

ดังนั้น บุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในกองทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมสัมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 26 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล