สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่เริ่มต้น 20/08/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 20/08/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแผนงาน หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนานักศึกษา 1
คณะผลิตกรรมการเกษตร 5
คณะบริหารธุรกิจ 7
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1
คณะวิทยาศาสตร์ 9
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 8
สำนักหอสมุด 6
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 10
คณะศิลปศาสตร์ 9
คณะเศรษฐศาสตร์ 4
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 5
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 10
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 4
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 8
ศูนย์อาคารที่พัก 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 5
หน่วยงานภายนอก 28
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรี (นายกสมาคมศิษย์เก่า)
คุณสราวุฒิ สินสำเนา
ชาคริต ชูทอง
อุตสาหกรรมเชียงใหม่
อ.ดร.ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ
คุณพีณา จันทะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
คุณสืบสกุล นามวงค์พรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร
ผู้แทนเกษตรอำเภอสันทราย
นางเครือวัลย์ วุฒิตา
นางศรีทร สังมา
นายอำพร อุทร
นายจันทรรัตน์ ชีวี
นางแสงทอง ทับเลื่อน
นางอรทัย กาญจนานันท์
นายนงค์ กาญจนานันท์
นางวารุณี นันปัด
นางธนารีย์ นาคสูน
นางอัมพร สมติ๊บ
นางเรวดี สุจริต
นางสาวลัทธพร บุริโย
นางสาวปราณี อำชำฤทธิ์
นางอุบล ปันธิวงค์
สุกันหา กันธิยะ
นางสุรีย์พร วงศ์แสง
นางศศิธร สุทธิวาท
รวม 132

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล