โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2562

วันที่เริ่มต้น 20/08/2562 เวลา 9:30 วันที่สิ้นสุด 20/08/2562 เวลา 14:30
สถานที่จัด ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (กรรมการ) ชั้น 5 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับในการพัฒนาตนเอง ตั้งแต๋แรกเข้า จนถึงเกษียณอายุราชการ การที่ให้บุคลากรได้รับรู้ข้อมูลอันเป็น่สิทธิประโยชน์ของตนเอง หรือเป็นผลที่จะให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน ได้แก่ สวัสดิการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สิทธิการลาประเภทต่างๆ ความก้าวหน้าในอาชีพ การลาศึกษาต่อ การทำผลงานทางวิชาการของสายวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนันสนุน การไปฝึกอบรม ดูงาน ทำงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ การได้รับเชิญไปเป็น Visiting การไปนำเสนอผลงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการรับรู้เบื้องต้น ก่อนที่จะได้ดำเนินจริงต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 63 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล