โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

วันที่เริ่มต้น 26/09/2562 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 27/09/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายกฎหมาย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคล และเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงาน หรือวิเคราะห์ถึงปัญหาที่จะนำมาพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขในด้านต่าง ๆ ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่จึงประสงค์ที่จะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมหาวิทยาลัย และของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อสถานการณ์และแนวนโยบายที่มีการเปลี่ยนเแปลงไปจากเดิม และเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่สากล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมสัมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 25 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล