การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"

วันที่เริ่มต้น 30/09/2562 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 30/09/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแผนงาน หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 4
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 4

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรของสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งให้ได้แผนที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมนาเชิงปฏิบัตการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การวางแผนและพัฒนา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   121 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   35000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 17620 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรของสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แผนที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล