โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ.2562

วันที่เริ่มต้น 09/07/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/07/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่สำนักงานอธิการบดี ได้มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green University) และมุ่งเน้นให้สำนักงานอธิการบดี มีการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งช่วยทำให้บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร วัสดุ และประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน
ดังนั้น กองอาคารและสถานที่ ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในสำนักงานให้มีการลดการใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะ การจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ในด้านการเป็นหน่วยงานราชการที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนและยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานอื่นได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   208 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   39600 บาท
มูลค่ารายรับ   39600 บาท
ค่าใช้จ่าย 37390 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   37390 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กองอาคารฯ ดำเนินการจัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข เพื่อให้ความรู้เรื่องดังกล่าวแก่บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพนักงานทำความสะอาด ฯลฯ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล