โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

วันที่เริ่มต้น 30/08/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 30/08/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกลาง หน่วยงานภายใน  งานสภาพนักงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมเข้าสู่ปีที่ ๘๕ มีปรัชญาที่มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยจึงเป็นกำลังสำคัญในกระบวนการสร้างและพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพ รวมไปถึงความสมบูรณ์ทั้งทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในฐานะคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้งานของฝ่ายวิชาการดำเนินลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรทุกคนจำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน บุคลากรพึงตระหนักและมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพที่พึงประสงค์และประพฤติปฏิบัติตน เป็นที่ยอมรับของสังคม และสำนึกในหน้าที่และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และมีความสุข

สภาพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงจะได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

อีกทั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานที่เป็นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่สำคัญในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยด้วยกัน ตลอดถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเกียรติภูมิของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสภาพนักงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สภาพนักงานจึงเห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดและข้อเสนอแนะกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังเสียงและความคิดเห็นจากประชาคมแม่โจ้ อันจะเป็นแนวทางในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจะได้แถลงผลการดำเนินงานของสภาพนักงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   253 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 15250 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล