การอบรมให้ความรู้ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO

วันที่เริ่มต้น 27/01/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/01/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ประการ คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ Thailand 4.0 และชุมชนได้ ในกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ เช่น หลักสูตรที่ดี คณาจารย์ที่มีคุณภาพ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมถึงกิจกรรมนักศึกษานอกห้องเรียนที่จะส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ คือ “เป็นบัณฑิตที่ดี มีความรู้ ทักษะ เป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีสุขภาวะที่ดี ในบริบทของความเป็นนานาชาติ” ดังนั้น เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อรองรับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 โดยการผลักดันการดำเนินงานด้านหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) และเพื่อบรรลุผลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของประเทศ เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง OBE และดึงดูดให้มีผู้เข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการจัดการการเรียนการสอนที่ตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณภาพการจัดการศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตรที่เน้นความเป็นเลิศด้านเกษตรปลอดภัยและเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่จะช่วยสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล